ORDRE EMO/341/2011, de 2 de desembre, per la qual s'amplien excepcionalment l'àmbit temporal i el termini per presentar la justificació de les accions subvencionades l'any 2011 previstes a l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EMO/341/2011, de 2 de desembre, per la qual s'amplien excepcionalment l'àmbit temporal i el termini per presentar la justificació de les accions subvencionades l'any 2011 previstes a l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

Vista l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 5932 , pàg. 42977, d'1.8.2011);

Vista la Resolució EMO/1935/2011, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2011 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals que regula l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol (DOGC núm. 5935, pàg. 43853, de 4.8.2011);

Vista la Resolució EMO/2626/2011, de 26 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2011 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals, que regula l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol (DOGC núm. 6001, pàg. 57411, de 9.11.2011);

Atès que per a la convocatòria de 2011 l'execució de les actuacions objecte de subvenció, el compliment de les condicions imposades i la consecució dels objectius previstos a l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, és difícil d'assolir dins l'àmbit temporal establert a l'article 4.b) de l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol;

Atès que el termini de justificació i l'aplicació dels fons públics rebuts que estableix l'article 19.3 de l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, corresponent a les línies 3 i 4 és de difícil compliment;

Vistos el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), desenvolupada pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA