RESOLUCIÓ GRI/275/2011, de 2 de febrer, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per proveir cinc places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 200).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GRI/275/2011, de 2 de febrer, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per proveir cinc places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 200).

Per la Resolució GAP/3993/2010, de 2 de desembre (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010), s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per proveir cinc places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 200).

Atès el que disposa l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que ha transcorregut el termini per esmenar els defectes de la sol·licitud o per complementar la documentació corresponent previst en el punt 3 de la Resolució esmentada, és procedent aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007) i de conformitat amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, de les que han presentat sol·licitud, amb indicació dels motius d'exclusió, corresponents a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per proveir cinc places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 200).

—2 Les llistes de persones admeses i excloses s'exposen en els llocs següents:

Oficina de convocatòries: Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona.

Serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals a:

Barcelona: Diputació, 303, 3a, 08009 Barcelona.

Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atenció Ciutadana), 17002 Girona.

Lleida: Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Tarragona: Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.

Les Terres de l'Ebre: Montcada, 23 (Palau...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA