ORDRE AAM/34/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga del barrinador de l'arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d'utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, és una de les plagues més perjudicials per al cultiu de l’arròs i s’ha convertit en una plaga endèmica a les zones arrosseres de Catalunya.

En data 29 de gener de 2009 es va publicar l’Ordre AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga del barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d’utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga.

Atès que les especificacions contemplades en aquesta Ordre, podrien portar interpretacions contradictòries amb la normativa europea actual, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l’article 4 de l’Ordre AAR/15/2009, de 23 de gener, pel qual es declara l’existència oficial de la plaga del barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d’utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

“Article 4

”Mesures de prevenció i lluita

”4.1 Mesures obligatòries

”Per prevenir el desenvolupament de les poblacions de Chilo suppressalis i lluitar contra aquesta plaga, les agrupacions de defensa vegetal, a les zones especificades a l’article 2, realitzaran tractaments fitosanitaris supervisats pel Servei de Sanitat Vegetal.

”4.2 Mesures complementàries

”A més de les mesures indicades en l’apartat anterior, les agrupacions de defensa vegetal (ADV), i amb l’objectiu de millorar el control de la plaga, poden realitzar les actuacions següents:

”a) Distribució espacial de trampes de captura.

”b) Seguiment de vol d’adults i evolució de les larves de Chilo suppressalis.

”c) Elaboració de mapes de danys produïts per la plaga.

”d) Realització de tractaments biològics o amb feromones.

”4.4 Les persones titulars d’explotacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA