ORDRE GRI/86/2002, de 12 de març, sobre ajuts per al finançament de les despeses extraordinàries ocasionades als ens locals pel temporal de neu i fred del mes de desembre de 2001.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GRI/86/2002, de 12 de març, sobre ajuts per al finançament de les despeses extraordinàries ocasionades als ens locals pel temporal de neu i fred del mes de desembre de 2001.

El dia 14 de desembre de 2001 i següents, en moltes comarques catalanes es va patir un fort temporal de neu i fred que va col·lapsar infraestructures i serveis municipals bàsics en municipis on aquest fenomen meteorològic és considerat un fet extraordinari i de conseqüències no previsibles.

Els municipis afectats, amb la finalitat de restablir el funcionament normal dels serveis municipals bàsics, van contreure despeses extraordinàries, no previstes en els seus pressupostos, destinades al finançament de les actuacions més urgents en neteja de carrers, lloguer de maquinària i distribució de sal en voreres i calçades per tal de neutralitzar la formació de gel i així poder restablir amb garanties la circulació de vianants i vehicles. D'altra banda, instal·lacions de serveis municipals i comarcals van resultar afectades per les baixes temperatures i va ser necessari reparar-les.

Atenent la informació recollida pels consells comarcals en els municipis afectats relativa a l'estimació del cost de les actuacions més urgents i el de les reparacions de les instal·lacions de serveis municipals afectats;

Vist l'Acord del Govern de 5 de març de 2002, pel qual s'autoritza l'Institut Català de Finances a atorgar crèdits a les entitats locals afectades per les nevades de l'any 2001;

Amb la voluntat de subvencionar les despeses extraordinàries dels ens locals afectats, a proposta de la Direcció General d'Administració Local,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és establir una línia d'ajuts consistent a subvencionar els crèdits amb l'Institut Català de Finances que subscriguin els ens locals afectats pel temporal de neu i fred del mes de desembre de 2001 que hagin destinat a:

  1. Les actuacions necessàries que s'hagin realitzat per raó d'urgència per al restabliment i el funcionament normal dels serveis municipals.

  2. Les actuacions pendents d'executar per reparar les instal·lacions de serveis municipals malmesos.

1.2 L'import global dels crèdits serà de fins a 7.215.000,00 euros.

1.3 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb càrrec a la partida 11.03.761.1101 del seu pressupost, es farà càrrec del pagament de l'amortització del principal, dels interessos i de la resta de despeses derivades dels préstecs que subscriguin les corporacions locals.

1.4 Els interessos i les amortitzacions d'aquestes operacions de crèdit no es computaran als efectes previstos en l'Ordre de 28 de juny de 1999, en matèria de tutela financera dels ens locals.

Article 2

Beneficiaris

Poden accedir a aquesta línia d'ajuts els municipis i les comarques que hagin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA