DECRET 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, constitueix el marc regulador de les accions que han de permetre fer efectiu el dret a la protecció de la salut al territori, d'acord amb els principis d'universalització, d'integració de serveis, de simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l'organització sanitària, concepció integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l'atenció sanitària i participació comunitària.

L'article 62 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, va crear el Pla de Salut de Catalunya com l'instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en la matèria, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Al seu torn, l'article 64 d'aquesta Llei estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índexs i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s'inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.

Mitjançant el Decret de 7 de gener de 1980 es va aprovar el primer Mapa sanitari de Catalunya que a partir d'una anàlisi dels recursos i dels serveis sanitaris existents en aquell moment, va delimitar per a cada àrea de salut un desplegament territorial dels serveis necessaris. Les propostes de planificació del desplegament d'aquest primer Mapa van portar a una profunda transformació tant de l'atenció primària que es va efectuar mitjançant el Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya, com de l'organització hospitalària que es va traduir en la creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, mitjançant el Decret 202/1985, de 15 de juliol. Posteriorment, s'ha avançat en l'establiment de les xarxes d'utilització pública de centres serveis i establiments sociosanitaris i de centres serveis i establiments de salut mental, per mitjà, respectivament del Decret 242/1999, de 31 d'agost, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d'utilització pública de Catalunya, i el Decret 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya. Finalment, mitjançant el Decret 378/2000, de 21 de novembre, es configura el sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT) que integra totes les xarxes esmentades juntament amb els centres i establiments d'atenció primària que han d'actuar d'una manera coordinada per tal d'oferir una atenció integral a la salut dels ciutadans.

En el context actual del sistema públic de salut, l'instrument de la planificació de serveis esdevé una eina bàsica per a orientar i facilitar la presa de decisions alhora de desenvolupar i adequar els serveis a les necessitats de la població. A aquest propòsit respon el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

Tot i recuperar la tradició en la denominació del Mapa sanitari com a instrument de planificació estratègica dels serveis de salut amb una visió de conjunt, el nou Mapa no s'enfoca només a proposar les infraestructures necessàries en el territori i l'ordenació territorial sinó també a establir criteris de planificació per desenvolupar i adequar els serveis, amb una perspectiva de futur. El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es configura com l'instrument de planificació mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut i per adequar-los a les necessitats de la població, d'acord amb els objectius del Pla de Salut de Catalunya i els plans directors del Departament de Salut, i atenent els criteris d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.

L'exercici de la planificació de serveis ha de permetre adaptar els criteris generals de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA