DECRET 16/1991, de 4 de febrer, de modificació del Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pels articles 4 i 5 del Decret 152/1987, de 9 d'abril, es regula la composició del Ple i de la Comissió Permanent de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

La reestructuració introduïda en els serveis de protecció civil de l'Administració de l'Estat, mitjançant la creació de la Unitat de Protecció Civil en la Delegació del Govern a Catalunya, aconsella ampliar el nombre de vocals que integren la representació de l'Administració de l'Estat en aquesta Comissió.

Per aquest motiu, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles 4.4 i 5.4 del Decret 152/1987, de 9 d'abril, que queden redactats de la manera següent: "4.4 Sis representants de l'Administració de l'Estat, que seran designats pel delegat del Govern a Catalunya". "5.4 Tres representants de l'Administració de l'Estat".

Barcelona, 4 de febrer de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí Conseller de Governació

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA