DECRET 23/1989, de 7 de febrer, referent a la Secretaria de la Comissió Coordinadora del Transport Metropolità de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'entitat i el volum de les funcions que corresponen dur a terme al Secretari de la Comissió Coordinadora del Transport Metropolità de Barcelona, constituïda de conformitat amb el Decret 177/1987, de 19 de maig, per Ordre del Titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 15 d'abril de 1988;

A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Decreto:

Article únic

Es crea el Servei de Secretaria de la Comissió Coordinadora del Transport Metropolità de Barcelona.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA