RESOLUCIÓ AAM/2882/2011, de 2 de desembre, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals d'Arbeca, la Floresta i els Omellons.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

AAM/2882/2011, de 2 de desembre, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals d'Arbeca, la Floresta i els Omellons.

Mitjançant la Resolució AAR/500/2010, de 19 de febrer, del director general de Desenvolupament Rural (DOGC núm. 5578, de 2.3.2010), es van aprovar les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals d'Arbeca, la Floresta i els Omellons i es va disposar l'obertura del termini preceptiu d'informació pública.

Els recursos administratius presentats contra l'esmentada Resolució aprovatòria de les bases definitives han estat resolts i notificats als interessats.

D'acord amb el que disposen els articles 15.2, 209 i 210 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari;

Vista la proposta dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Lleida i la conformitat de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals,

Resolc:

Article 1

Declarar la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals d'Arbeca, la Floresta i els Omellons i dissoldre la Comissió Local de concentració parcel·lària de la zona esmentada.

Article 2

Aquesta Resolució es publicarà al DOGC i s'exposarà al tauler d'anuncis dels Ajuntaments d'Arbeca, la Floresta i els Omellons durant un termini de 3 dies hàbils.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Jordi Sala i Casarramona

Director general de Desenvolupament Rural

PG-304318 (11.347.004)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA