RESOLUCIÓ AAR/2369/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aspa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

AAR/2369/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aspa.

Mitjançant la Resolució AAR/1100/2008, de 9 d'abril (DOGC núm. 5111, de 15.4.2008), del director general de Desenvolupament Rural, es van aprovar les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aspa i es va disposar l'obertura del termini preceptiu d'informació pública.

Els recursos administratius presentats contra l'esmentada Resolució aprovatòria de les bases definitives han estat resolts.

D'acord amb el que disposen els articles 15.2, 209 i 210 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari;

Vista la proposta dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida i la conformitat de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals,

Resolc:

Article 1

Declarar la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aspa i dissoldre la Comissió Local de concentració parcel·lària de la zona esmentada.

Article 2

Aquesta Resolució es publicarà al DOGC i s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Aspa durant un termini de 3 dies hàbils.

Barcelona, 21 de juliol de 2008

Jordi Bertran Muntaner

Director general de Desenvolupament Rural

PG-220551 (08.205.011)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA