ORDRE ECF/561/2010, de 4 de novembre, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents a l'Agència Tributària de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/561/2010, de 4 de novembre, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents a l'Agència Tributària de Catalunya.

L'Agència Tributària de Catalunya va ser creada per la Llei 7/2007, del 17 de juliol, que en el seu article 1 la defineix com un ens adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per organitzar i exercir les funcions que té encomanades, i que gaudeix d'autonomia funcional, financera i de gestió.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix, a l'article 20, la necessitat de dur a terme, mitjançant una disposició de caràcter general, la creació, modificació o supressió dels fitxers de dades de caràcter personal, precepte que s'ha vist desenvolupat reglamentàriament per l'article 54 del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

D'altra banda, la mateixa Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, regula a la seva disposició addicional segona la creació de fitxers i registres de població per part de les comunitats autònomes.

En conseqüència, l'article 4 de la Llei 32/2010, d'11 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, atribueix a aquesta institució, entre d'altres, les competències de registre i control sobre els tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, pels organismes i les entitats autònomes que depenen de l'Administració de la Generalitat i pels consorcis dels quals en formi part.

L'article 3 de la mateixa norma estén les competències de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb els fitxers creats per les administracions, els organismes i les entitats esmentats anteriorment a les entitats de dret privat que compleixin un dels tres requisits que s'hi preveuen amb relació a la Generalitat, a d'altres entitats de dret privat que prestin serveis públics per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, si es tracta de fitxers i tractaments vinculats a la prestació d'aquests serveis i a les persones físiques o jurídiques que compleixin funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat, si es tracta de fitxers o tractament destinats a l'exercici d'aquestes funcions.

Finalment, la Llei 5/2002, de 19 d'abril, estableix a la seva disposició final tercera que els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, resten habilitats per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

D'acord amb aquesta habilitació, mitjançant l'Ordre ECF/20/2004, de 15 de gener, es va portar a terme la regulació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal existents en aquell moment al Departament d'Economia i Finances.

Atès el temps transcorregut, la implantació de nous sistemes d'informació, les reestructuracions administratives i la creació de l'Agència Tributària de Catalunya es fa necessari revisar la regulació dels fitxers de dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Finances i també de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Agència Tributària de Catalunya.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb l'article 10.k) i el capítol VII de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, atesa la disposició final tercera de la Llei 32/2010, de d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte de l'Ordre

Aquesta Ordre regula els fitxers que contenen dades de caràcter personal que estan sota la responsabilitat de l'Agència Tributària de Catalunya.

Article 2

Creació de fitxers

2.1 Es creen els fitxers de dades de caràcter personal relacionats a l'annex 1 d'aquesta Ordre i que són els següents:

 1. Gestió i atenció tributària.

 2. Comprovació de béns.

 3. Videovigilància.

 4. Currículums d'aspirants.

 5. Prevenció de riscos laborals.

 6. Gestió i control de personal.

 7. Queixes i suggeriments.

 8. Gestió dels usos dels recursos TIC.

 9. Persones col·laboradores i professionals.

 10. Sol·licitud d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

2.2 En relació amb els fitxers que es creen s'estableix la identificació del fitxer, incloent-hi la seva denominació, així com a descripció de la seva finalitat i usos previstos; l'origen de les dades, indicant el col·lectiu de persones de qui es pretén obtenir dades o que es troba obligat a subministra-les; el procediment de recollida de dades; l'estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté; el sistema de tractament de les dades; les comunicacions i les transferències internacionals de dades previstes; l'òrgan administratiu responsable de fitxer i l'òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el nivell de mesures de seguretat que s'hi aplica.

Article 3

Modificació de fitxers

3.1 Es modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal relacionats a l'annex 2 d'aquesta Ordre per la seva adequació a la realitat actual del tractament del fitxer i per donar compliment al que estableix l'article 54 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i que són els següents:

 1. Tributs, sistema integrat, actes d'inspecció amb codi 204200086-Z passa a anomenar-se fitxer Inspecció tributària.

 2. Fitxer de certificacions de descobert amb codi 204200068-L passa a anomenar-se fitxer Recaptació.

 3. El fitxer Tributs, sistema integrat, sancions i recàrrecs amb codi 204200089-V passa a anomenar-se fitxer de Sancions.

3.2 Les modificacions que es fan als fitxers fan referència al canvi de nom del fitxer, l'òrgan administratiu responsable i les unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Article 4

Supressió de fitxers

4.1 Se suprimeixen el fitxers de dades de caràcter personal indicats a l'annex 3 d'aquesta Ordre, i que són els següents:

 1. Base de dades de cadastral amb codi 204200073-R.

 2. Fitxer de defuncions amb codi 204200074-W.

 3. Fitxer de gestió del bingo amb codi 204200075-A.

 4. Fitxer de màquines d'atzar amb codi 204200076-G.

 5. Fitxer de mitjans de transport amb codi 204200077-M.

 6. Gravàmen de protecció civil amb codi 204200084-N.

 7. Patrimoni de les persones físiques amb codi 204200085-J.

 8. Fitxer de valoracions amb codi 204200083-B.

 9. Tributs, sistema integrat, persones amb codi 204200087-S.

 10. Tributs, sistema integrat, successions i donacions amb codi 204200090-H.

 11. Tributs, sistema integrat, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats amb codi 204200091-L.

Així mateix, s'informa de la destinació de les dades i de les previsions que s'han adoptat per destruir el fitxer.

4.2 Els fitxers de dades de caràcter personal vigents actualment a l'Agència Tributària de Catalunya són els relacionats als annexos 1 i 2 d'aquesta Ordre, donat que tots els fitxers anteriorment declarats han estat modificats o suprimits.

Article 5

Mesures de gestió i d'organització

L'Agència Tributària de Catalunya adoptarà les mesures de gestió i d'organització necessàries per fer efectives les garanties, obligacions i drets reconeguts per l'article 156 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i per la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'autoritat catalana de protecció de dades, així com totes aquelles mesures necessàries per assegurar la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades, de conformitat amb el nivell de seguretat assignat.

Article 6

Perspectiva de gènere

Els fitxers regulats per aquesta Ordre, si s'escau, han de disposar de les dades desagregades per sexes, per facilitar els estudis estadístics i els informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre la matèria i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Disposició derogatòria

Es deroga parcialment l'Ordre ECF/20/2004, de 15 de gener, sobre els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal existents al Departament d'Economia i Finances, pel que fa als fitxers de la Direcció General de Tributs.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 4 de novembre de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex 1

Creació de fitxers

 1. Gestió i atenció tributària

  Finalitat i usos previstos:

  Desenvolupament de les tasques d'atenció ciutadana, de gestió i liquidació tributària en relació als tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya.

  Persones i col·lectius amb interès o obligació de subministrar les dades:

  Totes les persones a les que la normativa tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries sobre tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya així com les que sol·liciten atenció tributària per part de l'Agència Tributària de Catalunya.

  Procediment de recollida de dades:

  Les dades es recullen a través de les següents vies:

  Presencial: es recullen dels impresos d'autoliquidacions tributàries...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA