DECRET 18/1998, de 20 de gener, pel qual es fixen per al curs 1997-98 els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.