DECRET 149/1992, de 6 de juliol, pel qual es fixen els preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 1992-93. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1646, pàg. 5533, de 18.9.1992).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 184/1992.

L'article 54 de la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix que les taxes acadèmiques, en el cas d'estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial, les fixarà la comunitat autònoma dins els límits que estableix el Consell d'Universitats. Per als altres estudis, les fixarà el corresponent consell social de la universitat.

Posteriorment, la Llei 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya ha atorgat explícitament la consideració de preus públics a les taxes que preveu l'article 54 de la Llei de reforma universitària. D'altra banda, l'article 24 de la Llei 33/1991 estableix que la modificació de preus públics s'ha de fer mitjançant decret, a proposta conjunta del conseller d'Economia i Finances i de qui en cada cas correspongui per raó de la matèria.

Les matèries dels plans d'estudi oficials estaven estructurades per assignatures anuals, quadrimestrals i trimestrals. Aquesta estructura, que es manté en diversos estudis, ha estat modificada pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, que ha instaurat el sistema de crèdits com a estructura més adequada a l'hora de determinar la càrrega lectiva. En el pròxim curs 1992-93 es mantindrà la situació transitòria amb l'existència, alhora, de matrícules pel sistema d'assignatures i pel sistema de crèdits. A més, algunes universitats catalanes han previst organitzar el curs en semestres o quadrimestres i dos períodes de matrícula.

Per tant, cal fixar els preus de les matrícules completes, anuals o semestrals, per assignatures i per crèdits, i també de la matrícula per assignatures soltes.

En aquest context normatiu, el present Decret fixa els imports que han de satisfer els alumnes per la prestació del servei públic de l'ensenyament superior, amb l'aplicació a les tarifes vigents el curs passat d'un increment del 10%, criteri que està dins els límits establerts pel Consell d'Universitats i és conforme amb el criteri contingut en l'article 25.2 de la Llei de taxes i preus públics.

En virtut d'això, a proposta conjunta dels consellers d'Economia i Finances i d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Els preus a satisfer en el curs 1992-93 per la prestació del servei públic de l'ensenyament superior en les universitats públiques catalanes són els que es detallen a la llista de tarifes que figura a l'annex d'aquest Decret. A proposta raonada d'una universitat de Catalunya, es podrà variar, d'acord amb la legislació vigent, algun d'aquests preus, que en cap cas no suposarà un increment superior a l'establert per la Resolució de 3 de juny de 1992 del Consell d'Universitats.

Article 2

2.1 Els alumnes dels centres adscrits, la titularitat dels quals correspon a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes autònoms o a les seves entitats gestores, abonaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 10% dels preus que estableixen els apartats 1.1, 1.2, i 1.3.1 de la tarifa 1 de l'annex. Els alumnes dels centres adscrits la titularitat dels quals no correspon a la Generalitat de Catalunya abonaran a la universitat, pels mateixos conceptes, el 25% dels preus establerts als apartats abans esmentats. En tots dos casos, els altres preus s'abonaran íntegrament. 2.2 Els alumnes que obtinguin la convalidació de cursos complets...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA