ORDRE TRE/162/2002, de 17 d'abril, per la qual es fixen els preus públics dels serveis de les residències de temps lliure del Departament de Treball.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/162/2002, de 17 d'abril, per la qual es fixen els preus públics dels serveis de les residències de temps lliure del Departament de Treball.

Vist el que disposa l'article 3.2 de l'Ordre de 24 de gener de 1997, per la qual es regula l'adjudicació de les places i el funcionament dels serveis de les residències de temps lliure a Catalunya (DOGC núm. 2329, de 12.2.1997), modificada per l'Ordre de 29 de gener de 1999 (DOGC núm. 2830, de 18.2.1999) i per l'Ordre de 13 de desembre de 1999 (DOGC núm. 25.1.2000);

Vista la necessitat de fixar els preus dels serveis que es presten a les residències de temps lliure de Les, de Llançà i a la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona;

Vist el procediment previst als articles 23 i següents de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció de Serveis de la Secretaria General i vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de les Assessories Jurídiques del Departament d'Economia i Finances i del Departament de Treball i en virtut de les meves atribucions,

Ordeno:

Article 1

Es fixen els preus públics, amb l'IVA inclòs, dels diferents serveis que es presten a les residències de temps lliure del Departament de Treball que es determinen als annexos d'aquesta Ordre.

Article 2

El pagament de la reserva de plaça a compte i del preu de l'estada, així com les devolucions per anul·lació de les estades, s'efectuarà d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de l'Ordre de 24 de gener de 1997, en la redacció que en fa l'Ordre de 29 de gener de 1999 i per l'Ordre de 13 de desembre de 1999.

Disposició transitòria única

La aprovació dels preus públics dels serveis de les residències de temps lliure produirà efectes a partir del dia 2 de gener de 2002.

Disposicions finals primeres

  1. Mitjançant Ordre del conseller de Treball es procedirà a actualitzar els imports dels preus públics establerts en aquesta Ordre d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  2. Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Annex 1

Preus de les estades per dia

Temporada baixa. Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona. Estades:

De 2 a 12 anys (habitació amb saleta) (1): 12,73 euros.

De 13 a 59 anys (habitació amb saleta): 21,26 euros.

De 13 a 59 anys (habitació): 18,01 euros.

De 60 o més anys...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA