ORDRE ARP/341/2002, de 8 d'octubre, per la qual es fixen les normes per a la tramitació de la restitució a la producció del sucre utilitzat en la indústria química.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/341/2002, de 8 d'octubre, per la qual es fixen les normes per a la tramitació de la restitució a la producció del sucre utilitzat en la indústria química.

Mitjançant l'Ordre d'1 de juliol de 1998 (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998) es van establir les normes per a la tramitació de la restitució a la producció del sucre utilitzat a la indústria química, en l'àmbit del territori de Catalunya, i es va modificar per l'Ordre de 9 de novembre de 1998 (DOGC núm. 2768, de 18.11.1998).

El Reglament CE 1260/2001, del Consell, de 19 de juny, estableix l'organització comuna de mercats en el sector del sucre, i el Reglament CE 1265/2001, de la Comissió, de 27 de juny, estableix les modalitats d'aplicació de l'esmentat Reglament en allò referent a la concessió de la restitució per a la utilització de determinats productes del sector del sucre en la indústria química.

Els continguts dels reglaments esmentats fan necessari derogar l'Ordre d'1 de juliol de 1998 i dictar una nova regulació adequada a la reglamentació comunitària recent.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La concessió de la restitució per a la utilització de determinats productes del sector del sucre en la indústria química s'instrumenta en l'àmbit territorial de Catalunya d'acord amb el que preveuen el Reglament CE 1265/2001, de la Comissió, de 27 de juny, i aquesta Ordre.

Article 2

Beneficiaris

Els beneficiaris de la restitució són els transformadors, que dintre de l'àmbit territorial de Catalunya, fabriquen els productes de la indústria química que enumera l'annex 1 del Reglament CE 1265/2001, de la Comissió, de 27 de juny, a partir dels productes de base que s'esmenten al seu article 1 o dels productes intermedis indicats a l'annex 2, d'acord amb els requisits següents:

  1. Que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els hagi autoritzat com a transformadors.

  2. Que presentin per escrit una sol-licitud de certificat de restitució davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  3. Que garanteixin que el personal acreditat del Departament d'Agricultura i Pesca podrà, en qualsevol moment, efectuar els controls que permetin verificar la idoneïtat de la concessió de la restitució, d'acord amb la normativa reguladora.

Article 3

Import de la restitució

La Comissió europea estableix per a cada període mensual l'import unitari de la restitució; aquest període s'inicia el dia 1 de cada mes. L'import que ha de cobrar el beneficiari és el del mes del dia de la recepció de la sol-licitud del certificat de restitució en un dels registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sens perjudici del que estableix l'article 6.3 d'aquesta Ordre.

Article 4

L'autorització del transformador

4.1 El transformador interessat a obtenir la restitució ha de presentar una sol-licitud, d'acord amb el model normalitzat, a la delegació territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del territori on estigui ubicada la indústria de transformació.

4.2 A la sol-licitud s'acompanyarà la documentació, original o fotocòpia autenticada, següent:

  1. Targeta d'identificació fiscal de l'empresa i l'últim rebut de pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

  2. Document acreditatiu de la inscripció de la indústria al Registre Industrial i el de l'empresa al Registre Mercantil.

  3. Memòria tècnica on s'indiqui, de forma simplificada, el procés de transformació dels productes base en productes finals, els punts possibles de control dins del procés de transformació, i la capacitat potencial de transformació en pes per unitat de temps, de cadascun dels productes base a productes finals que s'obtinguin, amb indicació dels codis corresponents de nomenclatura combinada (codi NC).

  4. Qualsevol document vàlid en dret que demostri que la persona física que firma la sol-licitud actua en nom i representació de l'empresa sol-licitant.

4.3 Acreditada la conformitat de la sol-licitud, el director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca reconeixerà la qualificació de transformador autoritzat, i s'assignarà a cada fàbrica de transformació un número d'identificació intransferible.

El reconeixement té validesa mentre no canviïn les circumstàncies que motivaren la seva concessió.

4.4 A efectes d'actualització de les dades posades en coneixement de l'Administració, el transformador autoritzat ha de presentar una declaració, redactada d'acord amb el que estableix l'article 6 d'aquesta Ordre, que acrediti que no han canviat les circumstàncies que van motivar la concessió de la qualificació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA