ORDRE ARP/109/2004, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la Marca de qualitat alimentària (Marca Q) i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/109/2004, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la Marca de qualitat alimentària (Marca Q) i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat, ha estat sempre una prioritat de l'Administració. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca va crear la Marca de qualitat alimentària (Marca Q) mitjançant el Decret 362/1986, de 18 de desembre (DOGC núm. 791, de 16.1.1987). La Marca Q és una marca propietat de la Generalitat que s'atorga als productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic, que compleixen els graus superiors de les normes de qualitat i que són controlats i certificats per una entitat externa que estigui inscrita al Registre d'entitats de control i certificació de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries.

El Pla de desenvolupament rural (PDR) preveu entre les mesures incloses al programa específic de Catalunya el foment de la marca de qualitat alimentària (Marca Q).

Valorada la conveniència de fomentar les actuacions destinades a la seva utilització, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de la Marca de qualitat alimentària (Marca Q), les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a fomentar la Marca de qualitat alimentària (Marca Q) corresponents a l'any 2004, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant serà de sis mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2.4 Els ajuts establerts en aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats d'acord amb el que preveu el Pla de desenvolupament rural (PDR), seran a càrrec de la partida pressupostària 1702 D/780170300/7142 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim de 27.428,66 euros.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 19 de maig de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la Marca de qualitat alimentària (Marca Q) i es convoquen els corresponents a l'any 2000 (DOGC núm. 3152, d'1.6.2000).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 d'abril de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA