ORDRE PRE/40/2006, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació presentats per empreses periodístiques, empreses periodístiques editores de premsa digital i emissores de ràdio i televisió, de gestió privada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/40/2006, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació presentats per empreses periodístiques, empreses periodístiques editores de premsa digital i emissores de ràdio i televisió, de gestió privada.

L'existència de mitjans de comunicació (premsa escrita, premsa digital, ràdio i televisió), d'informació general o temàtica especialitzada, respon a la necessitat dels ciutadans i ciutadanes de satisfer el dret a la informació i els seus desitjos de formació i entreteniment. Alhora, constitueix un vehicle privilegiat de difusió cultural, contribueix a la vertebració d'un espai de comunicació social i enriqueix el patrimoni cultural del país.

La Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència té entre les seves funcions la coordinació de la relació entre el Govern de la Generalitat i els mitjans de comunicació, el disseny de la política del Govern que fomenti la consolidació de l'espai català de comunicació i també l'impuls i el suport a activitats de foment en l'àmbit de la comunicació.

Així, la Secretaria de Comunicació fa una política de suport als projectes que tenen per objecte la consolidació i ampliació de les empreses i entitats del sector dels mitjans de comunicació en català i en aranès, l'enfortiment de la indústria audiovisual i la vertebració de l'espai català de comunicació.

Atès que el termini de presentació de sol·licituds del concurs públic per a la concessió de subvencions regulades en aquestes bases, per a l'exercici pressupostari de l'any 2006, finalitzarà abans de concloure el procés de concessió de canals digitals locals destinats als operadors privats, aquesta Ordre preveu, amb caràcter excepcional, per a aquest mateix exercici pressupostari, la obertura d'una segona convocatòria específicament destinada a les emissores de televisió local digital que no podran resultar beneficiàries de la primera convocatòria prevista amb caràcter general.

En conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, pels quals es determina l'obligació i la capacitat subvencionadora del Govern i de les corporacions locals de foment de les publicacions periòdiques redactades totalment o majoritàriament en llengua catalana, i en aranès per a Era Val d'Aran;

Atès el que disposa el Capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes bàsics de la Llei general de subvencions;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

En aplicació del que disposa l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació presentats per empreses periodístiques, empreses periodístiques editores de premsa digital i emissores de ràdio i televisió, de gestió privada, que figuren en l'Annex.

Disposició addicional

Amb caràcter excepcional, pel que fa a la concessió de subvencions amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2006, s'obriran dues convocatòries. La primera convocatòria tindrà com a persones destinatàries les que preveu la base 2 de l'Annex d'aquesta Ordre i, la segona convocatòria tindrà com a persones destinatàries exclusives les emissores de televisió amb la corresponent concessió de televisió digital local que no van poder acollir-se a la primera convocatòria per no disposar del corresponent títol concessional.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/23/2005, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes per a la consolidació d'empreses periodístiques, d'empreses periodístiques editores de premsa digital i d'emissores de ràdio i televisió, per a l'extensió de mitjans de comunicació i per al foment de l'espai català de comunicació.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de febrer de 2006

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Annex

Bases generals

.1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte establir el procediment aplicable per la concessió de subvencions a projectes, en català o en aranès, el període d'execució dels quals estigui comprès entre el 16 de novembre de 2005 i el 15 de novembre de 2006, i que siguin susceptibles de ser inclosos en un dels supòsits següents:

  1. Edició de nous mitjans de comunicació

  2. Accions per a la promoció i millora de la presència dels mitjans de comunicació en català o aranès en el mercat.

  3. Projectes que impliquin una innovació o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA