DECRET 1/1983, de 14 de gener, pel qual es regula la forma de nomenament dels representants de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret-llei de 16 d'octubre de 1950 creà el Patronat de la Muntanya de Montserrat per tal de desenvolupar funcions culturals, artístiques, de foment del turisme i de repoblació forestal. L'organització del Patronat va ésser modificada pel Decret 874/1977, de 23 d'abril, que ha estat derogat parcialment pel Reial Decret 2837/1982, de 15 d'octubre.

Per això, i en consideració que l'article 1 del Reial Decret suara esmentat estableix que el Patronat de la Muntanya de Montserrat serà compost, entre altres, per vuit representants de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic.

- El nomenament i cessament dels

representants de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA