DECRET 262/1998, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos tèxtils de filatura i teixidura de calada.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 262/1998, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos tèxtils de filatura i teixidura de calada. El Reial decret 733/94, de 22 d'abril, ha establert el títol de tècnic superior en processos tèxtils de filatura i teixidura de calada i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims. El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu, i alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu. De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent. D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional. El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents. L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu. En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en processos tèxtils de filatura i teixidura de calada regulat pel Reial decret 733/1994, de 22 d'abril, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims. Article 2 2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret. 2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex. 2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex. 2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex. 2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació. 2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex. Article 3 La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic superior en processos tèxtils de filatura i teixidura de calada s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex. Article 4 Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex. Article 5 5.1 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 5.1 i 5.2 de l'annex. 5.2 Els estudis universitaris als quals dóna accés aquest títol són els indicats a l'apartat 5.3 de l'annex. Disposicions addicionals --1 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat. --2 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. Disposició final Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 6 d'octubre de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Josep Xavier Hernández i Moreno Conseller d'Ensenyament Annex --1 Identificació del títol 1.1 Denominació: processos tèxtils de filatura i teixidura de calada. 1.2 Nivell: formació professional de grau superior. 1.3 Durada del cicle formatiu: 1.400 hores. 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 al 10 i el 12). 1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 11). --2 Perfil professional 2.1 Competència general. És competència general d'aquest tècnic organitzar, programar i supervisar l'execució dels processos productius de filatura, teles no teixides i teixidura de calada, a fi de garantir el compliment dels plans i les condicions de producció establerts. 2.2 Competències professionals. Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són: a) Organitzar la producció de filatura, teles no teixides i teixidura de calada: 1. Interpretar les especificacions del producte, a fi d'organitzar i programar la producció de filatura, teles no teixides o teixidura de calada. 2. Desenvolupar els processos de fabricació de filatura, teles no teixides i teixidura de calada, assegurar la factibilitat de la fabricació, optimar els recursos i aconseguir la qualitat i la seguretat establertes. 3. Programar la producció, a fi de realitzar-la en el termini fixat i amb l'aprofitament màxim dels recursos. 4. Gestionar la informació del procés de fabricació, a fi d'organitzar, conduir i controlar els treballs al seu càrrec i contribuir als plans de producció i gestió de qualitat de l'empresa. b) Supervisar i controlar els processos de producció de filatura i teles no teixides: 1. Realitzar i verificar la preparació i posada al punt de les màquines de filatura i teles no teixides en cas d'incorporació de nous materials o tecnologies, o de modificació de paràmetres de producte, a fi de determinar les especificacions tècniques del procés. 2. Supervisar els processos de producció de filatura i teles no teixides, i obtenir la producció en les condicions de qualitat i productivitat establertes. 3. Supervisar el manteniment de les màquines i els equips per garantir l'aplicació del pla d'una manera coordinada i la qualitat dels treballs efectuats. 4. Instruir tècnicament el grup de treball, a fi que la producció es realitzi amb eficàcia i d'acord amb la qualitat establerta. 5. Assignar i distribuir la càrrega de treball, i optimar els recursos humans. 6. Coordinar-se amb els diferents departaments, a fi d'aconseguir els objectius de la producció d'una manera conjunta i sincronitzada. 7. Crear, mantenir i intensificar relacions de treball en l'àmbit de producció, resoldre els conflictes interpersonals que es presenten i participar en la posada en pràctica de procediments de reclamacions i disciplinaris. 8. Participar en la millora del procés de producció, proposar les actuacions i coordinar-les. 9. Actuar segons el pla de seguretat i higiene, participar amb els responsables de l'empresa en el seu desenvolupament, instruir els seus col·laboradors, supervisar i aplicar els mesuraments establerts i controlar i utilitzar els mitjans de seguretat assignats al seu equip. c) Supervisar i controlar els processos de producció de teixidura de calada: 1. Realitzar i verificar la preparació i posada al punt de les màquines de teixidura de calada en cas d'incorporació de nous materials o tecnologies, o de modificació de paràmetres de producte, a fi de determinar les especificacions tècniques del procés. 2. Supervisar els processos de producció de teixits de calada, i obtenir la producció en les condicions de qualitat i productivitat establertes. 3. Supervisar l'aplicació del pla de manteniment dels ordidors i les màquines de teixir per garantir la qualitat dels treballs efectuats. 4. Instruir tècnicament el grup de treball, a fi que la producció es realitzi amb eficàcia i d'acord amb la qualitat establerta. 5. Assignar i distribuir la càrrega de treball, i optimar els recursos humans. 6. Coordinar-se amb els diferents departaments, a fi d'aconseguir els objectius de la producció d'una manera conjunta i sincronitzada. 7. Crear, mantenir i intensificar relacions de treball en l'àmbit de producció, resoldre els conflictes interpersonals que es presenten i participar en la posada en pràctica de procediments de reclamacions i disciplinaris. 8. Participar en la millora del procés de producció, proposar les actuacions i coordinar-les. 9. Actuar segons el pla de seguretat i higiene, participar amb els responsables de l'empresa en el seu desenvolupament, instruir els seus col·laboradors, supervisar i aplicar els mesuraments establerts i controlar els mitjans de seguretat assignats al seu equip. 2.3 Capacitats clau. Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals --en el sentit que afecten molts llocs de treball-- i transferibles a noves situacions. a) Capacitat de resolució de problemes: És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA