ORDRE AAM/153/2013, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, es convoquen els ajuts corresponents a 2013 per al curs escolar 2013-2014, i s'obre el termini d'adhesió dels centres educatius per a l'esmentat curs.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, modificat pel Reglament (CE) 13/2009, recull la concessió d’una ajuda comunitària per a la distribució de fruita i hortalisses als alumnes de centres educatius amb la finalitat d’estimular el consum i crear hàbits de consum saludables.

El Reglament (UE) 288/2009, de la Comissió, de 7 d’abril, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a la concessió d’un ajut comunitari per al subministrament de fruita i hortalisses a l’alumnat dels centres educatius en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles, cofinançat amb l’Estat membre.

Valorada la conveniència de promoure el consum de fruita i hortalisses amb l'objectiu d'aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables, es considera adient fer la convocatòria d'adhesió dels centres educatius per al curs escolar 2013/2014 i fixar, d'acord amb l'article 103 octies bis del Reglament (UE) 1234/2007, el grup de nens/nenes als quals es dirigeix la mesura durant el curs escolar 2013/2014, per tal que els centres educatius que estiguin interessats a adherir-se al Programa disposin de temps suficient per planificar les activitats que han de dur a terme tant per a l'organització de la distribució de la fruita dins el centre educatiu com de les activitats educatives o lúdiques per donar suport a la distribució de fruita.

Per tal d'assolir aquest objectiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pretén, d'acord amb l'article 6.2 del Reglament (UE) 288/2009, seleccionar l'entitat que col·laborarà amb ell en la promoció i distribució de fruita i hortalisses als centres educatius en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles 2013/2014, comunicat a la Comissió el gener de 2013, i autoritzar-la com a sol·licitant d'ajut a l’empara del que estableix l'esmentat Reglament, que regula les condicions generals de l’autorització. Així mateix és convenient precisar les condicions generals que s’han de complir per a la gestió i concessió d’aquests ajuts.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, estableix que, en cas que en la gestió de les subvencions participin entitats col·laboradores, s’exigeix la formalització d’un conveni de col·laboració que reguli les condicions i obligacions assumides per l’entitat col·laboradora. Així mateix s’estableix que, en cas que l’entitat col·laboradora sigui una entitat de dret privat, la selecció es farà d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

Per tant, l'objecte d'aquesta Ordre és, d'una banda, obrir el termini de presentació de la sol·licitud de participació dels centres educatius, fixar el grup d'alumnes als quals va dirigit el programa i els criteris de selecció dels centres educatius en cas que per qüestions pressupostàries no sigui possible atendre totes les sol·licituds. D'altra banda, obrir el termini de sol·licitud d'autorització com a col·laboradora per a les entitats que vulguin col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la promoció i distribució de fruita i hortalisses als centres educatius durant el curs 2013/2014, regular els requisits que han de complir, el règim de col·laboració i establir els criteris de selecció, i convocar els ajuts per al curs 2013/2014 fins al 31 de desembre de 2013.

En el marc del que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, amb relació als principis generals i d’actuació amb mitjans electrònics i a la tramitació electrònica del procediment administratiu, així com el que estableixen la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 56/2009, de 7 d’abril, sobre l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’ha pogut constatar que els possibles beneficiaris disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de sol·licitud d’aquest ajut, i per això resulta factible establir la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud de participació dels centres educatius només per mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 43.2 de la Llei 26/2010.

Conseqüentment, d’acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la distribució de fruites i hortalisses a l’alumnat de centres educatius administrats o reconeguts per les autoritats competents, en el marc del Pla de consum de fruita als centres educatius, que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Els productes a subministrar en el marc del Pla de consum per al curs escolar 2013-2014 poden ser préssecs, nectarines, prunes, peres, pomes, cireres, albercocs, taronges, mandarines, maduixots, plàtans, raïm, kiwis, pastanagues, tomàquets mini (cirerol i pera).

Article 3

3.1 Obrir el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius al Programa de fruita a les escoles i establir que durant el curs 2013/2014 les persones destinatàries d’aquest programa seran els alumnes i les alumnes de cicle inicial i mitjà de primària que assisteixin regularment a un centre educatiu.

3.2 Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de les sol·licituds de centres educatius que s’especifica a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

3.3 Els centres educatius que vulguin participar en el Pla de consum de fruita a les escoles del curs escolar 2013-2014 han de lliurar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC la sol·licitud de participació en el Pla amb indicació dels nivells educatius que hi participaran i el nombre d'alumnes de cada nivell, i s'han de comprometre, per escrit, al compliment de les obligacions descrites a l'apartat 6.3 de les bases reguladores que conté l'annex 1. Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini establert, adreçades a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de les bases reguladores esmentades.

3.4 En cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre totes les sol·licituds, es prioritzaran amb els criteris següents:

- En primer lloc, i atès que es tracta d'un Programa que té com a objectiu crear hàbits de consum saludable, s'atendran les sol·licituds dels centres educatius que ja han participat en el Programa en els cursos anteriors. Prioritzant, en cas necessari, en funció de la titularitat de l'escola: primer les sol·licituds dels centres educatius que siguin de titularitat pública, després els de titularitat privada que estiguin concertats i en darrer lloc els privats no concertats.

No obstant això, s'exclouran del programa aquells centres educatius en què en els controls realitzats, durant els cursos esmentats, s'hagi verificat que no han complert les obligacions establertes.

- En segon lloc, els centres educatius que hi participen per primera vegada seguint els mateixos criteris de titularitat.

En cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds d'un grup, l'acceptació es farà atenent l'ordre de presentació de la sol·licitud.

3.5 L’òrgan competent per emetre la resolució d'adhesió dels centres educatius és la persona titular de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

3.6 El termini màxim per resoldre de manera motivada i notificar la resolució expressa a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

3.7 Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es pot interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

Article 4

4.1 Obrir un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC perquè les entitats que vulguin col·laborar amb el DAAM en la promoció i el subministrament de fruita i hortalisses als centres educatius durant el curs 2013/2014 comuniquin al Departament el seu interès a participar en el Pla demanant l'autorització com a entitat col·laboradora.

4.2 Poden demanar l'autorització a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries les entitats públiques o privades, amb personalitat física o jurídica, que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya i que tinguin com a activitat la producció i/o comercialització de fruita i hortalisses.

Els requisits i les obligacions de les entitats col·laboradores, així com el formulari, el termini de presentació i documentació requerida estan regulats a l'apartat 4 de les bases reguladores contingudes en l'annex 1 d'aquesta disposició.

4.3 Per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA