ORDRE PTO/254/2010, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació i entrada en funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/254/2010, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació i entrada en funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

El sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya pateix actualment d'un grau elevat d'atomització, la qual cosa provoca que sigui molt limitada la seva capacitat de negociació en l'adquisició de productes i serveis, i que, per tant, sigui necessària la cooperació empresarial per millorar els seus resultats. Una de les fórmules emprades pel sector del transport de mercaderies per carretera per desenvolupar aquesta cooperació ha estat la creació, mitjançant l'associació de diferents empreses, dels operadors coneguts com a centrals de compres i serveis, amb l'objectiu d'aconseguir condicions més beneficioses en l'adquisició de productes i serveis.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya és conscient de la necessitat de fomentar la creació d'aquestes centrals de compres i serveis i, a tal efecte, considera procedent participar d'aquesta iniciativa mitjançant l'atorgament de subvencions per a la seva creació i entrada en funcionament.

Amb aquesta finalitat, mitjançant l'Ordre PTO/306/2009, de 9 de juny, es va fer pública una convocatòria per a l'atorgament de subvencions per al foment de la creació i entrada en funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya, adreçada a les societats mercantils, cooperatives o altres figures jurídiques constituïdes com a centrals de compres i serveis, sota la consideració que han d'assumir un paper fonamental en el desenvolupament d'aquestes activitats.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar la creació i entrada en funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per fomentar la creació, entrada en funcionament i evolució inicial de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 16 d'abril de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la creació, entrada en funcionament i evolució inicial de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

—2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

2.1 Estudi de viabilitat d'una nova central de compres i serveis i pla estratègic.

 1. Descripció: anàlisi de viabilitat de creació de noves centrals de compres i serveis, projectes de captació d'associats i pla estratègic a tres anys.

 2. Conceptes subvencionables:

  Consultoria externa i despeses de divulgació del pla de creació de la nova central entre els associats o futurs associats.

  Despeses de constitució de la nova central.

  Despeses de lloguer de la seu social de la nova central i nòmina del gerent del període que, a aquest efecte, es pugui determinar en la convocatòria corresponent.

  2.2 Millores i evolució en àrees funcionals.

 3. Descripció: projectes d'optimització del funcionament de centrals.

 4. Conceptes subvencionables:

  Definició d'objectius de millora logística, financera, operativa, de sistemes d'informació, de màrqueting o altres.

  Pla d'implementació i seguiment.

  2.3 Projectes de tecnologies de la informació i de la comunicació.

 5. Descripció: projectes d'incorporació i millora de les tecnologies de la informació i de la comunicació per tal d'impulsar la innovació en el seus processos de negoci.

 6. Conceptes subvencionables:

  1) Projecte web: la presència a Internet, inclosa l'elaboració de pàgines web i portals informatius d'empresa.

  2) Altres conceptes subvencionables (projectes TIC):

  Consultoria informàtica en matèria d'incorporació de noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

  Digitalització de la gestió de l'empresa: software específic, projectes de facturació electrònica, signatura digital, ERP, CRM i despeses d'instal·lació i formació personalitzada.

  Inversions en software estàndard, despeses d'instal·lació i formació personalitzada.

  Inversions en hardware: ordinadors personals, servidors i complements.

  Butlletí electrònic.

  D'altres projectes de digitalització que aportin valor a la funció comercial de l'empresa.

  Les pàgines web han de disposar, com a mínim, d'una versió íntegra en llengua catalana.

  2.4 Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s'hauran d'iniciar de manera efectiva durant l'any en què es faci pública la convocatòria de les subvencions. Malgrat això, per causes justificades, degudament motivades i acreditades, es podran admetre sol·licituds de subvenció per a actuacions iniciades amb posterioritat a la convocatòria anterior, sempre que no s'hagin acollit ni a aquesta ni a cap altra.

  —3 Beneficiaris

  3.1 Poden sol·licitar les subvencions regulades en aquestes bases les societats mercantils, cooperatives o altres figures jurídiques constituïdes com a centrals de compres i serveis, incloses les que es constitueixin durant l'any en què es faci pública la convocatòria de les subvencions, sempre que tinguin el seu àmbit d'actuació dins el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya i la seva seu social a Catalunya.

  3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 7. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 8. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  —4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent i en cap cas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA