DECRET 245/2013, de 5 de novembre, d'organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa en l’article 45.4 que la Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions laborals en el qual hi ha d’haver representades les organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat, i que, en aquest marc, ha de fomentar una pràctica de diàleg social, de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de conflictes laborals i de participació en el desenvolupament i en la millora de l’entramat productiu. L’article 170 de l’Estatut d’autonomia disposa la competència executiva de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas les relacions laborals i les condicions de treball.

La Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, crea el Consell, com a expressió de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de fomentar i afavorir la participació institucional, la concertació i el diàleg social.

Una de les funcions essencials del Consell de Relacions Laborals, d’acord amb la seva Llei de creació, és la de fomentar i millorar els diversos elements que intervenen en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies generals o particulars que puguin requerir atenció i solució.

Aquesta funció inclou diverses actuacions que du a terme la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat del Consell, creat igualment per la Llei 1/2007, del 5 de juny, i fruit també de la voluntat tripartida dels agents socials i del Govern.

El Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals, desenvolupa els aspectes procedimentals bàsics de funcionament intern del Consell de Relacions Laborals, articula la Comissió de Convenis Col·lectius i en desenvolupa les funcions.

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, ha modificat l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, relatiu al règim d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu aplicable i preveu, a falta d’acord entre les parts, la intervenció de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius o de l’òrgan autonòmic equivalent, depenent de si la inaplicació de les condicions de treball afecta a centres de treball de l’empresa situats en més d’una comunitat autònoma o no, sempre i quan els procediments de solució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya no hagin solucionat la discrepància prèviament.

Per tant, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, afegeix a les tradicionals funcions d’observatori de la negociació col·lectiva, d’assessorament i consulta i de suport a la millora dels continguts negocials de la Comissió, aquestes funcions decisòries.

La regulació d’aquesta nova funció fa necessari publicar un reglament que proporcioni una regulació completa de la seva composició, organització i funcions, tot derogant la Secció quarta del Capítol II del Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals, que fins ara s’ocupava d’algunes de les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius, exercint les competències organitzatives de la Generalitat de Catalunya i executives en matèria de treball.

Així doncs, els objectius que persegueix aquest decret són els següents:

Primer: unificar i sistematitzar la regulació de la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals, per tal que no es trobi dispersa en dues normes.

Segon: desenvolupar les funcions decisòries atribuïdes a la Comissió per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, per a la solució de discrepàncies per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu d’aplicació i preveient una intervenció de l’Administració des del punt de vista de garantia del procediment.

Tercer: adaptar l’organització i el funcionament de la Comissió a aquesta nova funció decisòria, així com a les necessitats que s’han anat plantejant des de la seva constitució, garantir l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves funcions.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el Títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el dictamen previ del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,

A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret regula la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius, creada per la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.

Article 2

Naturalesa

La Comissió de Convenis Col·lectius és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals, de caràcter col·legiat, de composició tripartida, integrat per representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, adscrit al departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria laboral, que actua amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions, per al compliment de les finalitats i els objectius establerts per la Llei 1/2007, del 5 de juny, i per les disposicions que la despleguen. Supletòriament es regeix per la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 3

Funcions

3.1 Corresponen a la Comissió de Convenis Col·lectius les funcions següents:

  1. Funcions d’observatori de la negociació col·lectiva catalana i de suport a la millora dels continguts negocials. Aquestes funcions engloben la informació, l’estudi, la documentació i la seva difusió, per tal de fomentar la negociació col·lectiva, en particular en aquells sectors on existeixin especials dificultats per a aquesta i, especialment, inclou l’impuls de la celebració d’acords interprofessionals sobre matèries concretes. A més, aquesta funció inclou també el suport a la millora dels continguts negocials, previ estudi del contingut dels convenis col·lectius i el trasllat de les conclusions i propostes de millora a les parts responsables de la negociació, per tal de fer-los més adients a les noves situacions i realitats del món del treball, formulant i promovent propostes de bones pràctiques de negociació col·lectiva i difonent les bones pràctiques ja existents.

  2. Funcions consultives i d’assessorament, prèvia petició de part, sobre el plantejament adequat de l’àmbit funcional dels convenis col·lectius que es pretenguin negociar, sobre la possibilitat d’adhesió a un conveni col·lectiu vigent, i sobre la interpretació d’un conveni col·lectiu vigent amb vista a determinar el seu àmbit funcional d’aplicació. Igualment, en iniciatives concretes d’articulació de l’estructura negocial, a petició de part interessada, i d’emissió de l’informe previst a l’article 7 del Reial decret 718/2005, de 20 de juny, pel qual s’aprova el procediment d’extensió de convenis col·lectius.

  3. Funcions decisòries sobre la solució de discrepàncies sorgides per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu d’aplicació en els supòsits establerts a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors.

3.2 Els informes i les decisions de la Comissió s’entenen sempre sens perjudici de les atribucions que corresponguin a la jurisdicció competent i a l’autoritat laboral en els termes establerts per les lleis, com també de les que pertoquin al Tribunal Laboral de Catalunya com a instància a Catalunya de solució autònoma de conflictes fixada per la negociació col·lectiva.

Capítol II

Composició i funcionament

Article 4

Composició

4.1 La Comissió de Convenis Col·lectius és integrada per un màxim de 12 membres distribuïts de la manera següent: 4 en representació de l’Administració de la Generalitat, 4 de les organitzacions sindicals més representatives i en proporció a llur representativitat, i 4 de les organitzacions empresarials més representatives, i en proporció a llur representativitat. Un dels membres en representació de l'Administració i un per cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials que constitueixen el Consell de Relacions Laborals, han de ser designats, obligatòriament, d'entre els membres del Consell de Relacions Laborals. Els restants, fins al màxim total de 12, són nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral. Les organitzacions sindicals i empresarials, respectant la mateixa proporció establerta en el Consell de Relacions Laborals, han de fer les designacions corresponents.

4.2 Les disposicions sobre suplències, durada en el mandat i cessament, regulades a l’article 4 de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA