DECRET 325/1996, d'1 d'octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2322, pàg. 1180, de 3.2.1997).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, estén el seu àmbit d'aplicació subjectiva a una sèrie d'organismes i entitats públiques que, d'acord amb l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, no tenen intervenció prèvia i, per tant, no hi ha un interventor delegat assignat. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, en sessió tinguda el dia 6 de juny de 1995, va establir un llistat d'aquestes entitats a les quals els és d'aplicació la totalitat dels preceptes de l'esmentada Llei.

Aquestes entitats no solament són nombroses sinó que també moltes d'elles tenen un volum important i la seva activitat inversora és considerable, la qual cosa vol dir que la quantitat de contractes que han de fer d'acord amb l'esmentada Llei és molt elevat.

L'article 82.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, estableix que a les meses de contractació ha d'assistir un interventor, i atès que cal constituir mesa, no solament en els concursos sinó també en un gran nombre de contractes adjudicats pel procediment negociat, resulta que entre els departaments i aquestes entitats és necessari que assisteixi un interventor a una gran quantitat de meses de contractació.

Per altra banda, l'article 68.2 de la mateixa Llei estableix que en l'expedient ha de constar la fiscalització de la Intervenció. Si no existeix interventor delegat, es presenta també el problema de qui ha de fer aquesta fiscalització.

L'article 18.3 de la Llei 14/1996, de 29 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1996, estableix que els organismes autònoms comercials, industrials i financers i les empreses públiques poden establir òrgans de control economicofinancer intern propis i que correspon a la Intervenció General de la Generalitat les funcions de coordinació, inspecció, assessorament i impuls dels esmentats òrgans.

L'article 82.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, abans referit, no té la condició de legislació bàsica i, per tant, la Generalitat pot legislar sobre el seu contingut. És possible, en conseqüència, desplegar l'article 18.3 de l'esmentada Llei de pressupostos instrumentant una delegació per a contractes fins...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA