DECRET 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió.

La Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, crea aquest Centre com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar i amb la finalitat de controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió; amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida de la informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans i ciutadanes que tinguin interès en l'evolució de l'opinió pública a Catalunya.

Així mateix, la Llei preveu que el Centre d'Estudis d'Opinió és l'òrgan encarregat de la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió i remet a un reglament l'establiment del procediment d'inscripció dels estudis, del contingut dels estudis inscrits i de la resta d'aspectes pertinents.

La disposició final primera de la Llei 6/2007, autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a aplicar-la i desplegar-la i manté vigent fins que no es produeixi aquest desplegament reglamentari el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que no s'oposi a la Llei.

D'altra banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

La finalitat d'aquest Decret és regular l'organització i el funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió per fer possible l'exercici eficient de les funcions que té encomanades d'acord amb els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i independència; regular el Registre d'Estudis d'Opinió i establir el procediment d'inscripció dels estudis, el contingut dels estudis inscrits i la manera d'accedir-hi.

En conseqüència, de conformitat amb el que preveu la disposició final primera de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Economia i Finances, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització del Centre d'Estudis d'Opinió

Article 1

Òrgans

El Centre d'Estudis d'Opinió tal com preveu la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, s'estructura amb els òrgans següents:

 1. El Consell Rector.

 2. El director o directora.

Article 2

Funcions del director o directora

El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió exerceix les funcions següents:

 1. Dirigir i administrar el Centre i coordinar-ne les actuacions.

 2. Actuar com a secretari o secretària del Consell Rector, amb veu però sense vot.

 3. Proposar el pla anual dels estudis d'opinió del Centre al Consell Rector perquè s'aprovi.

 4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Centre d'Estudis d'Opinió.

 5. Ésser l'òrgan de contractació del Centre.

 6. Lliurar al conseller o consellera d'Economia i Finances els estudis d'opinió inclosos en el pla de treball anual del Centre als quals fa referència l'article 17 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, en els terminis i condicions que fixa a la llei.

 7. Donar el vistiplau a les propostes dels estudis d'opinió que elaboren els departaments de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les funcions que els són pròpies.

 8. Fixar el termini per accedir als estudis que conté el Registre d'Estudis d'Opinió i donar-ne compte al Consell Rector.

 9. Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial del Centre, en els termes establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 10. Aprovar els models de documentació que preveu aquest decret i altres que es creguin necessaris per al funcionament del Centre.

 11. Exercir, en general, les funcions que no s'han encomanat expressament a altres òrgans.

Article 3

Organització

El Centre d'Estudis d'Opinió s'organitza en les àrees funcionals següents:

 1. Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs.

 2. Àrea de Difusió i Sistemes d'informació.

 3. Àrea de Serveis Generals i Administració.

Article 4

Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs

L'Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs té les funcions següents:

 1. Planificar, dissenyar i coordinar l'execució del pla de treball anual del Centre.

 2. Analitzar les dades obtingudes en els estudis i proposar nous projectes.

 3. Prestar l'assessorament tècnic per al desenvolupament de les funcions previstes a l'article 3 apartats a) i c), així com en el procediment d'homologació de l'article 19.3, de la Llei 6/2007, de 17 de juliol.

 4. Dissenyar i executar els projectes d'estudis d'opinió encomanats al Centre.

 5. Dissenyar els plecs de prescripcions tècniques i els aspectes tècnics de les contractacions d'estudis d'opinió que dugui a terme el Centre.

 6. Supervisar i avaluar tècnicament els estudis d'opinió elaborats o promoguts pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

 7. Supervisar i coordinar la difusió dels informes i els resultats dels estudis d'opinió entre el Centre i els departaments que en són promotors.

 8. Supervisar els projectes de recerca en els quals col·labori el Centre d'Estudis d'Opinió.

 9. Assessorar la direcció en matèries en què té competència.

 10. Altres de naturalesa anàloga que li encomani la direcció del Centre.

Article 5

Àrea de Difusió i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA