DECRET 633/2006, 27 de desembre, de funcions i estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

633/2006, 27 de desembre, de funcions i estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors.

MitjanÁant el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, es va crear la Secretaria de Relacions Internacionals i se li van atribuir les funcions inherents a la projecciÛ exterior que tenia assignades el Departament de la PresidËncia, d'acord amb les directrius del seu titular, aixÌ com el suport al president de la Generalitat en relaciÛ amb la projecciÛ de l'acciÛ exterior de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, el Decret 168/2004, de 10 de febrer, de reestructuraciÛ parcial de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya va atribuir a la Secretaria de Relacions Internacionals part de les funcions i estructura que tenia atribuÔda la Secretaria d'Afers Exteriors. AixÌ, la Secretaria de Relacions Internacionals va passar a assumir les funcions previstes a l'article 16.1, lletres a), b) i e), aixÌ com l'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors, a excepciÛ de l'¿rea de CooperaciÛ al Desenvolupament.

El Decret 24/2006, de 28 de febrer, pel qual es regula la coordinaciÛ de l'acciÛ exterior del Govern de la Generalitat, i s'estableixen les funcions de la Secretaria de Relacions Internacionals del Departament de la PresidËncia i de la Secretaria de CooperaciÛ Exterior del Departament de GovernaciÛ i Administracions P˙bliques, va clarificar l'‡mbit de competËncia de les dues secretaries i va aconsellar la reestructuraciÛ de la Secretaria de Relacions Internacionals per adaptar el seu funcionament a les noves competËncies i necessitats del Govern.

Posteriorment, el Decret 125/2006, de 9 de maig, de reestructuraciÛ de la Secretaria de Relacions Internacionals del Departament de la PresidËncia va abordar una reestructuraciÛ integral de la Secretaria esmentada, que va quedar estructurada en l'Oficina de Relacions Internacionals, l'¿rea d'Europa, l'¿rea d'AcciÛ Internacional i l'¿rea de GestiÛ Administrativa i Suport JurÌdic.

El Decret 288/2006, de 30 de maig, pel qual es dicten normes complement‡ries al Decret 177/2006, de 23 de maig, de reestructuraciÛ parcial del Departament de la PresidËncia va suprimir la Secretaria de CooperaciÛ Exterior del Departament de GovernaciÛ i Administracions P˙bliques i va adscriure l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament (ACCD) al Departament de la PresidËncia. A mÈs de les funcions en matËria de cooperaciÛ al desenvolupament previstes per la llei, l'ACCD va assumir l'execuciÛ i gestiÛ de la polÌtica en matËria de suport a les comunitats catalanes a l'exterior que fins aleshores havia gestionat la Secretaria de CooperaciÛ Exterior.

El Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la VicepresidËncia va adscriure a aquest Departament la Secretaria de Relacions Internacionals, que passava a denominar-se Secretaria d'Afers...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA