DECRET 115/1991, de 7 de maig, pel qual es modifica la denominació i les funcions de la Secció de Documentació i Publicacions de la Subdirecció General de Serveis i Coordinació de la Secretaria General del Departament de Benestar Social. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1453, pàg. 3158, de 10.6.1991).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Mitjançant el Decret 196/1988, d'1 d'agost, modificat pel Decret 289/1989, de 10 de novembre, es crea l'estructura orgànica de la Secretaria General del Departament de Benestar Social, es defineixen les funcions pròpies de cada Servei i es fa esment de les seccions compreses en cadascun d'ells.

Amb posterioritat, mitjançant l'Ordre de 16 de gener de 1989 (DOGC núm. 1098, de 27.1.1989), es desplega el Decret 196 esmentat, es creen els negociats de l'estructura orgànica de la Secretaria General i es defineixen les funcions de les seccions i dels negociats que en depenen.

Atès que la promulgació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, té per objecte el desenvolupament de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de dur a terme la normalització de l'ús de la llengua catalana assegurant l'extensió del coneixement del català en tots els àmbits i garantint l'ús normal i oficial del català i del castellà en tots els mitjans de comunicació social i per part de tots els ciutadans;

Atès que, amb posterioritat, el Decret 107/1987, de 13 de març, modificat pel Decret 254/1987, de 4 d'agost, regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Vist el que s'ha exposat anteriorment, i per tal de promoure la normalització lingüística del català en l'àmbit del Departament, cal modificar la denominació de la Secció de Documentació i Publicacions abans esmentada i ampliar-ne les funcions que ja tenia encomanades. Per tot això, i d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

La Secció de Documentació i Publicacions del Servei de Secretaria Administrativa de la Subdirecció General de Serveis i Coordinació de la Secretaria General del Departament de Benestar Social passarà a denominar-se Secció de Normalització Lingüística, Documentació i Publicacions.

Article 2

La Secció esmentada, a més a més de les funcions assignades per l'Ordre de 16 de gener de 1989, tindrà les funcions següents:

  1. Dur a terme la coordinació general dels programes de normalització lingüística del Departament de Benestar Social.

  2. Vetllar pel compliment de la normativa sobre normalització lingüística i impulsar i promoure els plans...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA