REIAL DECRET 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i gestió del litoral.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
CONTENIDO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i gestió del litoral. La Constitució espanyola, en l'article 132.2, estableix que són béns de domini públic estatal els que determini la llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la plataforma continental. Així mateix, l'article 149.1.23 estableix la competència exclusiva de l'Estat en la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per establir-ne normes addicionals de protecció. D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 149.3 que, en matèria d'ordenació del litoral i respectant el règim general del domini públic, correspon a la Generalitat la competència exclusiva, que inclou en tot cas: a) L'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, així com la regulació del procediment de tramitació i d'aprovació d'aquests instruments i plans; b) La gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions i de concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes al mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals a les aigües costaneres interiors i de transició; c) La regulació i la gestió del règim econòmic i financer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que preveu la legislació general; i d) L'execució d'obres i actuacions al litoral català quan no siguin d'interès general. Així mateix, segons l'article 149.4 de l'Estatut, correspon a la Generalitat l'execució i la gestió de les obres d'interès general situades al litoral català, d'acord amb el que estableix l'article 148. Mitjançant el Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ordenació i de gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes) i ara cal completar-ne i ampliar-ne el traspàs efectuat. Finalment, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar, a la reunió del dia 29 de juliol de 2008, l'acord oportú sobre ampliació de funcions i serveis que traspassava a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i de gestió del litoral (concessions), i l'eleva al Govern per ser aprovat mitjançant reial decret. En virtut d'això, en compliment del que estableix la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la ministra d'Administracions Públiques, i amb deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió de l'1 d'agost de 2008, Disposo: Article 1 S'aprova l'acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, pel qual s'amplien les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i de gestió del litoral, adoptat pel Ple de la Comissió esmentada a la sessió del dia 29 de juliol de 2008 i que es transcriu com a annex d'aquest Reial decret. Article 2 En conseqüència, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents en els termes que resulten del mateix acord i de les relacions annexes número 1, 2 i 3. Article 3 El traspàs a què fa referència aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia assenyalat en l'acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí produeixi fins aleshores, si escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l'adopció de l'acord. Article 4 Els crèdits pressupostaris que es determinin d'acord amb la relació número 3 de l'annex es donen de baixa en els conceptes d'origen i el Ministeri d'Economia i Hisenda els transfereix als conceptes habilitats en la secció 32 dels pressuposts generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada l'Oficina Pressupostària de Medi Ambient i Medi Rural i Marí remeti al Departament esmentat els certificats de retenció de crèdit respectius, per tal de complir el que disposa la normativa vigent sobre pressuposts generals de l'Estat. Disposició final única Entrada en vigor Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i adquireix vigència l'endemà de la seva publicació. Palma de Mallorca, 1 d'agost de 2008 Juan Carlos R. Elena Salgado Méndez Ministra d'Administracions Públiques Annex La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Certifiquen: Que a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències, de 29 de juliol de 2008, es va adoptar un acord sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i de gestió del litoral (concessions) en els termes que s'expressen tot seguit: A) Referència a normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació La Constitució espanyola, en l'article 132.2, estableix que són béns de domini públic estatal els que determini la llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la plataforma continental. Així mateix, l'article 149.1.23 estableix la competència exclusiva de l'Estat en la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per establir-ne normes addicionals de protecció. D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix, en l'article 149.3, que en matèria d'ordenació del litoral i respectant el règim general del domini públic, en correspon a la Generalitat la competència exclusiva, que inclou en tot cas: a) L'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, així com la regulació del procediment de tramitació i d'aprovació d'aquests instruments i plans; b) La gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions i de concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes al mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals a les aigües costaneres interiors i de transició; c) La regulació i la gestió del règim econòmic i financer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que preveu la legislació general; d) L'execució d'obres i actuacions al litoral català quan no siguin d'interès general. D'acord amb l'article 110 de l'Estatut esmentat, corresponen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Així mateix, segons l'article 149.4 del mateix Estatut, correspon a la Generalitat l'execució i la gestió de les obres d'interès general situades al litoral català, d'acord amb el que estableix l'article 148. Mitjançant el Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ordenació i de gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes) i ara cal completar-ne i ampliar-ne el traspàs efectuat. La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. Finalment, l'article 210.2.f de l'Estatut d'autonomia esmentat estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat. Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals és procedent formalitzar l'acord sobre l'ampliació de les funcions i els serveis en matèria d'ordenació i de gestió del litoral que van ser objecte de traspàs mitjançant el Reial decret esmentat. B) Funcions i serveis de l'Administració de l'Estat que s'amplien Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis següents, que, en matèria d'ordenació i de gestió del litoral, han estat a càrrec de l'Administració general de l'Estat: 1. La gestió de les concessions demanials, que inclou, en tot cas, l'atorgament, la renovació, la pròrroga, la modificació i l'extinció. Les concessions esmentades són les següents: a) Les que es requereixin per efectuar abocaments al domini públic maritimoterrestre i les d'ocupació del domini públic maritimoterrestre exigides per a les explotacions d'aqüicultura. b) Les que emparen usos especialment intensos, rendibles o perillosos, així com privatius, amb obres o instal·lacions desmuntables que, per la seva naturalesa, finalitat o altres circumstàncies, requereixin un termini d'ocupació superior a un any. c) Les concessions emparades per una altra concessió d'explotació de recursos miners o energètics. d) Les que emparin usos especialment intensos, rendibles o perillosos, així com privatius, amb obres o instal·lacions no desmuntables. Igualment, les concessions que possibilitin l'execució d'obres fixes al mar i les que emparin les instal·lacions marítimes menors en el domini públic maritimoterrestre, com ara embarcadors, molls de pilons, escars, etc., que no formin part d'un port o no hi estiguin adscrites. 2. La vigilància, la tramitació i la imposició, i la recaptació de les sancions que corresponguin, pel que fa a l'incompliment de les condicions d'atorgament de les concessions demanials. 3. La gestió i l'atorgament d'autoritzacions en zones de servitud de trànsit i d'accés al mar, així com la vigilància, la tramitació i la imposició, i la recaptació de les sancions que corresponguin, pel que fa a l'incompliment d'aquestes en els termes en què van ser atorgades. 4. La gestió del registre de concessions en domini públic maritimoterrestre en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 5. L'emissió de l'informe previ al rescat de les concessions demanials quan, per raons d'interès general, l'exercici d'aquesta funció sigui competència de l'Administració general de l'Estat. 6. L'emissió de l'informe previ al plec que serveixi de base per a la redacció dels projectes corresponents a obres d'interès general. C) Funcions i serveis que es reserva l'Administració de l'Estat 1. Respecte a les funcions recollides en l'apartat B) 1.a) d'aquest acord, l'Administració general de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí es reserva la funció d'emetre preceptivament un informe en el termini de dos mesos. En absència d'informe en el termini assenyalat, es prossegueix la tramitació de l'expedient. 2. Respecte a les funcions recollides en l'apartat B) 1.b) d'aquest acord, l'Administració general de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, es reserva la funció d'emetre un informe preceptiu, en relació amb la garantia tant de la integritat física com de l'ús públic de domini públic maritimoterrestre, i de caràcter determinant en el termini de dos mesos. L'acte d'atorgament de la concessió només pot dissentir de l'informe esmentat de manera expressament motivada. En absència d'informe en el termini assenyalat, es prossegueix la tramitació de l'expedient. 3. Respecte a les funcions recollides en els apartat B) 1.c) i B) 1.d) d'aquest acord, l'Administració general de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, es reserva la funció d'emetre preceptivament un informe en el termini de dos mesos amb relació a la garantia tant de la integritat física com de l'ús públic del domini públic maritimoterrestre, previ a l'acte d'atorgament del títol d'ocupació. En absència d'informe en el termini assenyalat, es prossegueix la tramitació de l'expedient. En cas que l'informe no sigui favorable, s'obre un període de consultes perquè les dues administracions arribin a un acord. L'acord esmentat és una condició inexcusable per a l'atorgament de la concessió. 4. L'Administració general de l'Estat es reserva les funcions de fixar l'import dels cànons per la utilització o l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre i d'exercir la titularitat sobre els drets econòmics produïts per la utilització o l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre, sens perjudici de la competència de la Generalitat de Catalunya per establir altres cànons per explotació d'activitat. L'Estat recapta l'import dels cànons per a la utilització o l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre i la Generalitat de Catalunya recapta el cànon per a l'explotació de l'activitat, sens perjudici que totes dues parts acordin mecanismes per facilitar aquesta gestió als usuaris. 5. L'Administració general de l'Estat es reserva la funció de rescatar les concessions demanials quan la presència d'una raó d'interès general vinculada al seu àmbit de competències ho exigeixi. D) Funcions concurrents de l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya 1. Pel que fa a la utilització i la gestió del domini públic maritimoterrestre adscrit per a la construcció de nous ports i vies de transport de titularitat seva o d'ampliació o de modificació dels que ja existeixin, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha d'informar el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí de l'interès i l'objectiu de l'adscripció. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí emet, en el termini de dos mesos, un informe d'adscripció en el qual es pronuncia sobre la integritat del domini públic maritimoterrestre, la prevenció mediambiental o la garantia d'ús públic. L'informe esmentat és vinculant quant a la delimitació del domini públic maritimoterrestre susceptible d'adscripció, els usos previstos i les mesures necessàries per a la protecció del domini públic. En absència d'informe en el termini assenyalat, es prossegueix la tramitació de l'expedient. En cas de discrepància entre totes dues administracions, s'obre un període de consultes per arribar a un acord. 2. Pel que fa als informes relatius al compliment del règim general del domini públic maritimoterrestre (integritat física i garantia de lliure accés per als usos comuns), que ha d'emetre l'Administració general de l'Estat amb relació als plans i les normes d'ordenació territorial i al planejament urbanístic, i a la seva modificació i revisió, inclosos els plans especials d'ordenació de façana marítima i els plans que desenvolupen el sistema portuari, en cas que l'informe esmentat no sigui favorable, s'obre un període de consultes entre totes dues administracions per arribar a un acord. 3. En l'aspecte funcional, es poden arbitrar fórmules de col·laboració per complir millor les funcions de totes dues administracions, sens perjudici de les competències respectives. 4. En matèria d'inversions en obres d'interès general situades a la Comunitat Autònoma de Catalunya, l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya creen, abans de la data d'efectivitat d'aquest acord de traspàs, una comissió bipartida amb les funcions següents, a més de les que es puguin acordar a través de la mateixa comissió: a) La participació, a través de la facultat de proposta o d'informe, en la planificació i la programació de les obres que hagin estat prèviament declarades d'interès general. b) La participació, a través de la facultat de proposta o d'informe, en la incorporació de les obres d'interès general a l'annex d'inversions de l'avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat de cada any. 5. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Comunitat Autònoma de Catalunya poden col·laborar mitjançant els convenis oportuns en el desenvolupament de l'estudi, l'execució i la gestió d'obres que siguin competència de totes dues administracions. 6. La Comunitat Autònoma de Catalunya proporciona a l'Administració general de l'Estat les dades relatives a concessions i autoritzacions del domini públic maritimoterrestre que atorgui. Així mateix, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Comunitat Autònoma de Catalunya desenvolupen, mitjançant el conveni oportú, el mode d'utilització i evolució dels sistemes d'informació actuals (DUNA, SENDA i ESTELA) en el marc de les competències que preveu aquest acord. E) Béns, drets i obligacions de l'estat que es traspassen 1. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya, per a l'efectivitat de les funcions que són objecte del traspàs, els béns, els drets i les obligacions que es detallen en la relació adjunta número 1. 2. En el termini d'un mes des de la data d'efectivitat d'aquest acord, se signen les actes de lliurament d'immobles i recepció de mobiliari, d'equips i de material inventariable corresponents. F) Personal i llocs de treball que es traspassen 1. El personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis que es traspassen apareixen referenciats nominalment en la relació adjunta número 2. El personal esmentat passa a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes que preveu legalment l'Estatut d'autonomia i altres normes en cada cas aplicables i en les mateixes circumstàncies que s'especifiquen en els seus expedients de personal. 2. Per mitjà de la Sotssecretaria de Medi Ambient i Medi Rural i Marí es notifica a les persones interessades el traspàs i la nova situació administrativa tan aviat com el Govern aprovi aquest acord per reial decret. Així mateix, es remet als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya una còpia certificada de tots els expedients d'aquest personal traspassat, així com els certificats d'havers referits a les quantitats produïdes per aquests durant el 2008. G) Valoració de les càrregues financeres corresponents a l'ampliació De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, amb data 28 de juliol de 2008, la subcomissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la comunitat ha aprovat l'acord de valoració següent: 1. La valoració provisional, en valors de l'any base 1999, que correspon al cost efectiu anual de les funcions i dels serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya, ascendeix a 1.004.337,04 euros. Aquesta valoració és objecte de revisió en els termes que estableix l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia. 2. El finançament, en euros de 2008, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans traspassats, es detalla en la relació adjunta número 3. 3. Transitòriament, fins que es faci la revisió del Fons de Suficiència com a conseqüència del fet que s'hi incorpori el cost efectiu del traspàs, aquest cost es finança mitjançant la consolidació, en la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost esmentat, pels imports que es determinin, susceptibles d'actualització pels mecanismes generals que preveu cada llei de pressupostos. H) Documentació i expedients de les funcions i dels serveis que s'amplien El lliurament de la documentació i dels expedients dels béns i serveis que s'amplien es fa en el termini d'un mes des de la publicació del Reial decret pel qual s'aprovi aquest acord d'ampliació. I) Data d'efectivitat de l'ampliació L'ampliació de funcions i serveis, objecte d'aquest acord, té efectivitat a partir del dia 1 d'octubre de 2008. I perquè consti, s'expedeix aquesta certificació Madrid, 29 de juliol de 2008 Pilar Andrés Vitoria Xavier Bernadí i Gil Secretaris de la Comissió Mixta Relació número 1 Béns que es traspassen Relació número 1.1. Béns immobles que es traspassen en cessió d'ús Destinació: Demarcació de Costes de Catalunya. Domicili: Av. del Litoral Mar, 36-40, Barcelona. Situació jurídica: Titularitat de la concessió de l'Ajuntament de Barcelona, en cessió d'ús a la Demarcació de Costes de Barcelona. Superfície en m²:

Superfície

Superfície

construïda

útil

Soterrani:

43,30

31,50

Planta baixa:

410,40

331,50

Pis primer:

568,00

487,94

Pis segon:

741,80

603,69

Aparcament:

257,00

Observacions: Edifici cedit per Vila Olímpica, SA (societat dissolta i liquidada, en la posició de la qual es va subrogar l'Ajuntament de Barcelona) a la Demarcació de Costes de Barcelona (Acta de 19 de novembre de 1992). Data d'acabament de la vigència de la concessió: 2018. Dades cadastrals: Referència cadastral: 3225101DF3832E0002KS. Superfície construïda: 1970 m². Coeficient de participació: 52,450000. Dades registrals: Finca núm.: 34.263. Tom 2418; Llibre 395; Foli 219. Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona. Relació número 1.2 Vehicles objecte de traspàs

Província

Marca

Matrícula

Any

TARRAGONA

Renault Megane

MMA-00391

2000

Citroën C-15

MMA-00838

2000

Nissan Terrano

MMA-02292

2004

Citroën Berlingo

MMA-02449

2005

Citroën Berlingo

MMA-02208

2004

BARCELONA

Citroën C-15

MOP-25847

1994

Nissan Terrano II dièsel

MMA-02041

2003

Renault Express

MOP-27114

1996

Renault Megane dièsel

MMA-01373

2001

Citroën C-15

MMA-00388

2000

GIRONA

Renault Kangoo

MMA-00963

2001

Citroën Berlingo

MMA-02816

2006

En el supòsit que calgui introduir correccions o adequacions en la identificació dels béns de les relacions números 1.1. i 1.2. objecte de traspàs, es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració Estat-Generalitat de Catalunya. Relació número 2 Personal funcionari

Retribucions

Retribucions

Quota Seguretat

Nom i cognoms

Denominació

Codi lloc

bàsiques

complementàries

Social

Província de Barcelona

José Luis de Pernía Ramos

Cap Secció Tècnica Domini Públic N 24

4507625

29.217,02

17.363,88

0,00

Pilar Muñoz Bielsa

Cap Negociat N 18

3376180

16.605,40

7.823,09

4.927,69

Nuria María Grao Gendra

Cap Negociat

4405188

16.565,92

7.269,17

0,00

Personal laboral

Quota

Retribucions

Retribucions

Seguretat

Nom i cognoms

Denominació

Núm. lloc

bàsiques

complementàries

Social

Província de Barcelona

Antonio Pérez Padilla

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78546

19.227,18

2.082,36

7.927,15

Ofelia Sanz Climet

Tècnica Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78334

19.227,18

2.082,36

7.927,15

Província de Girona

Joseph Serra Ciurana

Càrrec de Suport Administratiu

78772

22.101,10

496,08

6.081,08

Pedro Lacoma Montesinos

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78405

19.594,26

2.082,36

8.063,70

Leonardo Pérez Matés

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78408

19.594,26

2.082,36

8.063,70

Província de Tarragona

Miguel Ángel Peiret Cifuentes

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78478

19.235,02

2.082,36

7.930,07

Francisco Tarín Botella

i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78482

19.235,02

2.082,36

7.930,07

Francisca Marín Chaves

Tècnica Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78477

19.235,02

2.082,36

7.930,07

Ignacio Llorca Cárdenas

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78484

18.867,94

2.082,36

7.793,51

Juan Carlos Guivernau Juliá

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -G3-A2-ESP 085- Vig. costes

78389

19.235,02

2.082,36

7.930,07

Vacants personal funcionari

Retribucions

Retribucions

Codi lloc

Denominació

bàsiques

complementàries

Província de Barcelona

4125207

Càrrec d'Informàtica N 14

14.447,30

6.447,59

Província de Girona

3572793

Cap Secció N 24

21.883,82

11.326,99

Província de Tarragona

3683604

Cap Secció Tècnica Domini Públic N 24

21.883,82

14.387,52

4685483

Cap Negociat N 14

12.614,14

6.447,59

4685482

Càrrec de Suport Administratiu Cap Negociat N 15

12.614,14

6.447,59

1852453

Delineant N 15

14.770,42

6.724,55

Vacants personal laboral

Núm. lloc

Denominació

Ocupació

Província de Barcelona

78431

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 085- Vig. costes

Vacant

78273

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 023- Topògrafs

Vacant

78799

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 023- Topògrafs

Vacant

78746

Oficial Gestió i SC -G4-A1 (Conductor)

Vacant

78311

Ajudant Gestió i SC -G5-A1 (Ordenança)

Vacant

Província de Girona

78348

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 085- Vig. costes

Vacant

78555

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 023- Vig. obres

Vacant

78797

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 023- Topògrafs

Vacant

78742

Oficial Gestió i SC -G4-A1 (Conductor)

Vacant

78613

Ajudant Activitats Tècniques i Professionals (Peó)

Vacant

Província de Tarragona

78480

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 085- Vig. costes

Vacant

78710

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 023- Vig. obres

Vacant

78796

Tècnic Superior Activitats Tècniques i Professionals -

G3-A2-ESP 052- (Navegació)

Vacant

78753

Oficial Gestió i SC -G4-A1 (Conductor)

Vacant

78309

Ajudant Gestió i SC -G5-A1 (Ordenança)

Vacant

Total retribucions vacants laborals: 279.387,19 euros En el supòsit que calgui introduir correccions o adequacions en la identificació dels càrrecs i dels empleats públics d'aquesta relació, es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració Estat-Generalitat de Catalunya. Relació número 3 Valoració del cost efectiu de l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i de gestió del litoral (concessions). Secció 23. Ministeri de Medi Ambient Programa 456 D

Euros 2008

Capítol 1: Despeses de personal

?Total capítol 1

828.407,98

Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis

Conceptes:

?21.?Reparacions, manteniment i conservació

?22.?Materials, subministraments i d'altres

?22200 - Telefonia

?22700 - Neteja

?23.?Indemnitzacions per raó de servei

?Total capítol 2

153.551,13

Capítol 6: article 63

?Total capítol 6

788.385,79

Total cost efectiu

1.770.344,90