RESOLUCIÓ ECO/2060/2011, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2012 (FI-DGR).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència de Gestió D'Ajuts Universitaris i de Recerca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

ECO/2060/2011, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2012 (FI-DGR).

Atès el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

És aplicable el que disposa l'article 41.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003).

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR), en data 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2012 (FI-DGR), en el marc del Pla de recerca i innovació (PRI) de Catalunya vigent, les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2

Fixar l'import global màxim del programa en 17.437.748,00 (disset milions quatre-cents trenta-set mil set-cents quaranta-vuit) euros, a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2012. Aquest import és a càrrec de la Direcció General de Recerca (DGR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) del Departament d'Economia i Coneixement (DEC).

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa. A continuació s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEAR en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació al DOGC, d'acord amb el que determinen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 1 d'agost de 2011

Per autorització del president de la Comissió Executiva

d'Ajuts de Recerca (Resolució de 22 de juliol de 2011)

Pere Pardo i Sabartés

Director executiu

Annex

Preàmbul i estructura

A la Carta de l'investigador (2005/251/CE) es defineix el personal investigador com el conjunt de professionals que treballen per generar nous sabers, coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques, i gestionar els seus projectes. Aquesta definició aplega totes les persones que participen professionalment en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament en qualsevol etapa de la seva carrera, independentment de la qualificació. Això inclou qualsevol activitat relacionada amb la recerca fonamental, estratègica i aplicada; el desenvolupament experimental; la transferència de coneixements, incloses la innovació i les capacitats d'assessorament, de supervisió i de docència; la gestió dels coneixements i els drets de propietat intel·lectual, i l'explotació dels resultats de la recerca o del periodisme científic.

Així, doncs, l'estímul de les activitats de recerca mitjançant la contractació de personal investigador a les etapes inicials representa el primer esglaó de les polítiques científiques i tecnològiques de la Generalitat de Catalunya. L'etapa de postgrau és la porta d'entrada a la carrera investigadora que ha de conduir cap al ple desenvolupament de la recerca científica en tots els aspectes.

La dualitat entre la recerca i la docència aporta un interès afegit a l'etapa de postgrau, que també és un pas previ per assolir moltes de les categories de professor universitari o professora universitària. En la situació actual de convergència europea cap a un model universitari comú, engegat amb l'anomenat procés de Bolonya, cal adequar la formació en recerca dels professors i professores futurs per complir les expectatives i aconseguir els reptes que es generen a l'Espai Europeu de Recerca (EER) i l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Amb aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya vetlla per la qualitat i l'eficiència, i apropa les persones beneficiàries a la realitat del món professional mitjançant el desenvolupament de contractes amb el suport de les universitats i els centres de recerca.

L'objectiu principal és que aquest personal investigador, mitjançant l'execució d'un projecte de recerca, adquireixi les habilitats pròpies del personal investigador.

El període que cobreix aquest programa comprèn l'etapa de recerca del doctorat, d'una durada màxima de tres anys, mitjançant un contracte avaluable cada any.

Finalment, per participar en aquest programa, cal que les persones candidates s'integrin en departaments i instituts del sistema universitari català, centres de recerca o altres institucions de recerca sense finalitat de lucre localitzats a Catalunya. També cal que s'hagin integrat en programes de doctorat que s'imparteixin en centres de Catalunya.

 1. Ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell

  —1 Objecte

  1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.

  1.2 Aquest programa té una durada màxima de tres anys.

  Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat, i els objectius i el pla de treball per a l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent està condicionada per la valoració positiva de les memòries, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i segons la disponibilitat pressupostària.

  Les persones que assoleixin la titulació de doctor o doctora durant el primer o el segon any de contracte no es podran presentar a la renovació de l'ajut per a l'any següent.

  —2 Entitats beneficiàries

  Es poden beneficiar d'aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries localitzats a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral i desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

  —3 Persones candidates sol·licitants

  3.1 Poden ser candidates sol·licitants les persones físiques que compleixin un dels requisits següents:

  1. Tenir el títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior i haver superat 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) d'un màster universitari que condueixi al doctorat.

  2. Tenir el títol de grau i tenir 300 crèdits ECTS superats entre estudis de grau i postgrau (almenys 60 crèdits ECTS de màster).

  3. Tenir el títol de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica i haver superat 300 crèdits ECTS entre els estudis de màster i diplomatura (almenys 60 crèdits ECTS de màster).

  4. Tenir el títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior i haver obtingut la suficiència investigadora / el diploma d'estudis avançats després de l'1 de gener de 2009.

   En tots els casos la data de finalització dels estudis, dels 60 ECTS de màster o equivalent ha de ser entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2011.

   3.2 En tots els casos cal estar matriculat o matriculada al curs 2011-2012 en la fase de recerca d'un doctorat en el moment d'acceptar l'ajut.

   3.3 Els títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura i màster obtinguts en centres estrangers han de ser validats o reconeguts. Amb vista a aquesta convocatòria, es considera que un títol està reconegut quan la persona sol·licitant acredita haver estat admesa en la fase de recerca d'un doctorat.

   3.4 La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent:

   Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria o arquitectura ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'apartat IV d'aquesta Resolució.

   Per als estudis de grau ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'apartat IV d'aquesta Resolució.

   Per a la diplomatura, l'enginyeria tècnica o l'arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'apartat IV d'aquesta Resolució.

   3.5 No es pot tenir el títol de doctor o doctora.

   3.6 El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA