DECRET 123/1989, de 8 de maig, d'aprovació de l'establiment de la prestació dels serveis funeraris en règim de monopoli al municipi de Palamós (Baix Empordà).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ajuntament de Palamós, en sessió de 13 de setembre de 1988, va acordar, per unanimitat dels membres assistents, iniciar l'expedient per a l'adjudicació efectiva, en règim de monopoli, dels serveis funeraris, en tenir aquests consideració d'essencials i ser objecte de reserva legal a favor dels ajuntaments per l'article 86.3 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, de 2 d'abril; i va acordar designar la comissió encarregada de l'estudi de la memòria i de l'adjudicació dels serveis esmentats.

L'Ajuntament en Ple, en data 5 d'octubre de 1988, va aprovar inicialment la memòria respecte als aspectes socials, tècnics i econòmics i que es publiqués aquest acord, la qual cosa es va fer al Butlletí Oficial de la província de Girona de 18 d'octubre de 1988 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 26 d'octubre de 1988.

En sessió plenària d'11 d'octubre de 1988, es va acordar aprovar el plec de condicions econòmico-administratives que hauran de regir la concessió per concurs dels serveis funeraris en el terme municipal de Palamós; i, en sessió de 14 de març de 1989, es va aprovar definitivament, per unanimitat de tots els membres presents, la memòria esmentada i l'expedient sobre l'exercici dels serveis funeraris reservats als ens locals segons l'article 86.3 de l'esmentada Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Els articles 227 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposen que els ens locals podran exercir activitats econòmiques d'acord amb l'article 128.2 de la Constitució.

L'article 86.3 de l'esmentada Llei 7/1985, de 2 d'abril, declara la reserva de l'exercici dels serveis funeraris a favor de les entitats locals, els quals podran prestar-se en règim de monopoli, d'acord amb el que preveu l'article 229.1 de l'esmentada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA