DECRET 217/1995, de 25 de juliol, pel qual es crea per fusió l'Escola Universitària d'Infermeria de Bellvitge i s'integra a la Universitat de Barcelona.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Universitat de Barcelona i l'Escola Universitària d'Infermeria Prínceps d'Espanya, adscrita a aquella, han acordat la integració d'aquest centre docent a la Universitat mitjançant la seva fusió amb l'Escola Universitària d'Infermeria, centre integrat de la Universitat de Barcelona.

Per tal de dur a terme aquesta integració, cal procedir prèviament a revocar l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria Prínceps d'Espanya, que es va produir per Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 23 de gener de 1978.

Les condicions d'aquesta integració per fusió de les dues escoles universitàries han estat pactades pel conveni establert el 18 de setembre de 1991 entre els titulars dels dos centres afectats, la Universitat de Barcelona i el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació dels consells socials, el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, amb l'acord de la Junta de Govern i del Consell Social de la Universitat de Barcelona i previ informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del titular del Departament de la Presidència i amb l'acord del Govern,

Decreto:

Article 1

Es revoca l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria Prínceps d'Espanya a la Universitat de Barcelona i s'integra a l'esmentada Universitat mitjançant la fusió amb la seva Escola Universitària d'Infermeria. La fusió anterior es realitza en els termes que preveu el conveni de 18 de setembre de 1991 entre els titulars dels centres afectats.

Article 2

El centre resultant de la fusió rebrà la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA