ORDRE TRI/205/2004, de 17 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i de neteja viària que la UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i Rubatec presta al municipi de Sant Quirze del Vallès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball i Industria
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TRI/205/2004, de 17 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i de neteja viària que la UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i Rubatec presta al municipi de Sant Quirze del Vallès.

Vistala convocatòria de vaga presentada pel sindicat CCOO (RE 10.6.2004), prevista pel dia 25 de juny de 2004, amb caràcter indefinit, i que afecta la totalitat dels treballadors de la UTE;

Atès que l'empresa realitza el servei de recollida d'escombraries (fracció de rebuig i recollida selectiva) i el servei de neteja viària amb una freqüència diària, els quals són serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits, com són el dret a la salut i al medi ambient que assenyalen els articles 43 i 45 de la Constitució, i que una acumulació de residus a les vies públiques i, molt especialment, la matèria orgànica susceptible de descomposició afavoreixen, a part de les males olors, laproliferació d'insectes i rosegadors, els quals són vehicles de transmissió de malalties infectocontagioses, que generen risc per als ciutadans;

Atès que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Atès que és necessari garantir una màxima asèpsia i netedat en els centres sanitaris i assistencials i el seu entorn, una màxima higiene en els centres d'ensenyament (en els quals durant aquest període s'hi realitzen activitats de lleure), i garantir un entorn de netedat en les àrees dels mercats municipals d'abastament de productes peribles, caldrà realitzar el servei de recollida d'escombraries habitual en aquestes zones;

Atès el grau de putrefacció, descomposició, fermentació i pudor de l'escombraria, caldrà efectuar-ne la recollida i transport cada 72 hores des de l'última recollida, tenint en compte que si a la jornada de recollida de les escombraries abans esmentades no se n'hagués realitzat la retirada total, s'haurà de continuar durant les jornades següents, fins a la seva retirada total;

Atès que la neteja viària no pot quedar desatesa, caldrà efectuar-la dos cops a la setmana; a més, caldrà recollir en tot moment la matèria orgànica i susceptible de descomposició, quan n'hi hagi;

Atès que les parts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA