ORDRE EMO/109/2014, de 4 d'abril, per la qual es garanteix el manteniment dels serveis essencials que presta l'empresa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la comunicació de vaga presenta pel comitè d’empresa de ràdio de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (registre d’entrada de 26 de març de 2014), que s’iniciarà el dia 11 d’abril i fins al dia 30 d’abril de 2014, de 00.00 a 24.00 hores, i que afecta tota la plantilla del centre de treball;

Atès que Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, fruit de la fusió de les empreses públiques Televisió de Catalunya, SA, i Catalunya Ràdio, SRG, SA, en tant que ens públic, ha de transmetre una informació veraç, objectiva i equilibrada, i respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, de respectar la llibertat d’expressió i els principis d’igualtat, entre d’altres;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Atès que la Constitució, a l’article 20, emmarcat a la secció 1a, dels drets fonamentals i les llibertats públiques, regula el dret a la informació, a expressar i difondre lliurement el pensament, les idees i les opinions per qualsevol mitjà, a rebre lliurement la informació i, a l’apartat 3, preveu la funció informativa dels mitjans de comunicació social dependents d’entitats públiques, les quals estan obligades a respectar el pluralisme en la societat i la informació en les diferents llengües; i atès que per tal de preservar la seguretat de les persones, d’acord amb l’article 15 de la Constitució, cal articular un mecanisme que faciliti la difusió de la informació necessària en cas que es produeixi una situació d’emergència per a la població;

Atès que els plans d’emergències de protecció civil inclouen la intervenció dels mitjans de comunicació, com a instruments indispensables de difusió, per garantir-ne el desplegament;

Atesa la durada de la vaga, un total de vint dies durant tota la jornada laboral, fa necessari establir uns espais mínims que garanteixin la cobertura suficient del dret essencial a la informació amb les garanties esmentades, així com els avisos necessaris en cas que es produeixi una emergència per a la població, és per això que es considera adient fixar com a serveis mínims un terç dels serveis informatius i donar cobertura de la informació indispensable i necessària en cas que es produeixi una emergència per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA