ORDRE EMO/89/2013, de 21 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 23 de maig de 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), de 0.00 a 24.00 hores i que afecta tots els treballadors i treballadores dels sectors d’activitat econòmica i empreses, així com administracions públiques que estiguin incloses en els àmbits funcionals dels convenis col•lectius o acords que s’estiguin negociant durant el període d’ultra activitat i no s’hagi arribat a cap acord abans del 22 de maig de 2013. Així mateix també estan afectats per aquesta convocatòria aquells sectors d’activitat econòmica i empreses, ja siguin públiques o privades de tots els sector productius i de serveis que estiguin sotmesos a expedients o processos amb efectes en l’ocupació, és a dir, expedients d’extinció de contractes, de suspensió o reducció de jornada i/o amortitzacions de llocs de treball al sector públic (amb inclusió de totes les Administracions Públiques autonòmica i locals de Catalunya).

Vist que, segons les convocatòries, en les empreses en què el treball estigui organitzat a torns continuats la vaga s’iniciarà amb el començament del torn de nit del dia 22 i finalitzarà amb l’acabament del torn de tarda del dia 23; si el torn de tarda s’inicia el dia 22 i finalitza el dia 23, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si almenys el 50% de la jornada de treball es correspon amb el dia 23 de maig; si la jornada laboral comença abans de les 0.00 hores del dia 23, la vaga començarà a l’inici d’aquesta jornada;

En el sector de la premsa escrita diària en la seva edició impresa en paper, així com aquelles empreses que realitzen la seva impressió, la vaga començarà a les 18.00 hores del dia 22 de maig i finalitzarà a les 18.00 hores del dia 23 de maig. En aquest sector, els treballadors d'administració podran acollir-se a la mateixa convocatòria de caràcter general del dia 23 de maig, sempre que la seva funció no estigui lligada a redacció o producció.

Si els treballadors i redactors fan la seva tasca informativa tant per la producció en paper com la digital, realitzaran la vaga en les mateixes condicions que la resta de treballadors i treballadores de la premsa escrita.

Vist que en tràmit d'audiència celebrat en data 21 de maig de 2013, els representants sindicals posen de manifest que tot el personal pertanyent a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració Local, incloent els sectors concertats de la sanitat i de l’ensenyament, així com el sector del transport de viatgers, queden fora de l’afectació de la convocatòria de vaga.

Atès que es tracta d’una vaga general que afecta activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i que afecta només a personal laboral, cal vetllar per tots els serveis considerats essencials per a la població, que garanteixen drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga;

Atès que, d’acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, el conseller d’Empresa i Ocupació té la facultat per a la determinació dels serveis mínims dins de l’àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d’empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Atès que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d’aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions i matèries primeres, amb l’única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l’article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la qual cal citar la sentència 11/1981, de 8 d’abril;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d’aplicació;

Atès que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d’urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l’atenció de les urgències d’ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d’anàlegs s’han de considerar serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA