ORDRE IUE/282/2010, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garanties de la Secretaria d'Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al finançament d'inversions per a la promoció de la producció industrial, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/282/2010, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garanties de la Secretaria d'Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al finançament d'inversions per a la promoció de la producció industrial, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

El sector industrial té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de desenvolupament i de creació d'ocupació.

En l'actual entorn de recessió econòmica, és una prioritat del Govern la promoció de l'activitat productiva, especialment en sectors molt afectats per la caiguda de la demanda del sector de la construcció, dels béns d'equipament i dels béns de consum durador (indústria d'equipament de la llar, moto, electrodomèstics, joieria). Aquestes activitats representen gairebé el 25% de la indústria catalana tant pel que fa a l'ocupació com a la facturació.

En aquest context, l'objecte d'aquesta línia d'ajuts és facilitar l'accés al finançament mitjançant l'atorgament de garanties a les empreses que han sofert una significant davallada del nivell de producció en les activitats de béns d'inversió i de béns de consum durador. Els projectes objecte d'aquesta línia d'ajuts seran els plans de millora de la posició competitiva que tinguin com a objectiu l' increment del valor afegit, de la productivitat i el manteniment o creació de l'ocupació.

D'acord amb la normativa comunitària relativa als ajuts d'Estat;

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a proposta de la Secretaria d'Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, que regiran la convocatòria pública, de la línia d'ajuts en forma de garanties Secretaria d'Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al finançament d'inversions per a la promoció de la producció industrial.

Article 2

Convocatòria i aplicació pressupostària

2.1 S'obre la convocatòria pública per a l'any 2010 per a la concessió d'ajuts en forma de garanties per al finançament de les inversions esmentades a l'article 1.

2.2 La despesa derivada de la concessió dels ajuts serà d'un import de 50.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida IU03/830000200/6220 del pressupost de la Secretaria d'Indústria i Empresa per a l'any 2010.

2.3 La Secretaria d'Indústria i Empresa amb l'Institut Català de Finances, ha establert el procediment de gestió interna que regula la tramitació i finançament dels préstecs mitjançant el conveni de data 19.3.2010.

Article 3

Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i el punt 4.2 de la Comunicació de la Comissió Europea relativa al marc temporal aplicable a les mesures d'ajut estatal per facilitar l'accés al finançament en l'actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C16, de 22.1.2009), l'aplicació de la qual a l'Estat espanyol va ser aprovada mitjançant la Decisió (CE) núm. 307/2009, de 8.6.2009.

Article 4

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu aquesta línia serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al 15 de juny de 2010.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència l'apartat 6 de les bases.

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini per la seva conclusió, el mitjà de notificació de la resolució i si aquesta posa fi a la via administrativa i la indicació dels recursos que es poden interposar es troba regulat a l'apartat 10 de les bases.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 6 de maig de 2010

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació Universitats i Empresa

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la línia d'ajuts en forma de garanties de la Secretaria d'Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al finançament d'inversions per a la promoció de la producció industrial.

—2 Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials amb alta afectació de la caiguda de demanda en els darrers exercicis, com ara:

 1. Fabricants de béns de consum durador: equipament de la llar, motocicletes, electrodomèstics i joieria.

 2. Fabricants de béns d'equipament o maquinària.

 3. Indústria auxiliar de la construcció.

  Així com qualsevol altra empresa que estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'article 4.3 de la Llei 9/2009 de política industrial, i també estigui afectada per la caiguda de la demanda.

  2.2 Als efectes d'aquesta convocatòria es considerarà petita i mitjana empresa (pime) la que s'ajusti a la definició que d'aquesta determini la Unió Europea. En el moment de la publicació d'aquesta convocatòria aquesta definició s'estableix en la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003). Basant-se en aquesta Recomanació, s'entén per pime aquella empresa que ocupi menys de 250 treballadors i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi de 50 milions d'euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

  2.3 No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

 4. Les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

 5. Les empreses dedicades als sectors de la pesca i la producció primària de productes agrícoles. Les activitats de comercialització i transformació de productes agrícoles poden acollir-s'hi sempre que l'ajut no s'estableixi en base al preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits pels productors primaris o comercialitzats per les empreses afectades, o si la concessió de l'ajut està condicionada a l'obligació de cedir-la totalment o parcialment a productors primaris.

 6. Les empreses que tinguin la consideració d'empresa en crisi abans de l'1.7.2008. A aquests efectes s'entén com a empresa en crisi les grans empreses que compleixen amb la definició del punt 2.1 de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses en crisi (DOUE C 244, d'1.10.2004) i les pimes que s'ajusten als paràmetres descrits a l'article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat ( Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

  2.4 Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

 7. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels discapacitats (BOE núm. 103, de 30.4.1982), i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005); el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

 8. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions amb la Seguretat Social.

 9. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 10. No haver estat sancionades, durant l'any anterior a la convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA