ORDRE ECO/9/2011, de 13 de gener, per la qual s'aprova el model 900, del gravamen de protecció civil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECO/9/2011, de 13 de gener, per la qual s'aprova el model 900, del gravamen de protecció civil.

L'article 1 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, ha modificat la redacció dels articles 58 i següents de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que regulen el gravamen de protecció civil com un tribut afecte al finançament de les activitats de prevenció previstes a la normativa.

La modificació introduïda per la Llei 26/2009 suposa, entre d'altres aspectes, un nou règim de tributació en aquest gravamen, atès que es modifica, per una banda, l'aplicació dels límits de tributació en funció del volum de facturació, límits que són d'aplicació a les activitats no sotmeses a plans especials de protecció civil; i, per altra banda, es modifica substancialment la tributació dels aeroports i aeròdroms, atès que varien els paràmetres de càlcul de l'impost, així com la regulació de la seva meritació, que passa de ser anual a trimestral.

Com a conseqüència d'aquestes modificacions normatives, es fa palesa la necessitat d'adaptar el model d'autoliquidació vigent del gravamen de protecció civil, a fi de recollir aquestes modificacions normatives degudament.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

1.1 S'aprova el model d'autoliquidació número 900, del gravamen de protecció civil, que figura en l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 El model 900 consta de tres fulls, el primer amb quatre exemplars (un per a l'Administració, un per a la persona interessada, un per a la Direcció General de Protecció Civil i un per a l'entitat col·laboradora), i el segon i tercer fulls amb tres exemplars cada un (un per a l'Administració, un per a la persona interessada i un per a la Direcció General de Protecció Civil).

Article 2

2.1 El model 900 s'utilitza per realitzar l'autoliquidació del gravamen de protecció civil en relació amb tots els fets imposables subjectes a l'impost.

2.2 L'ingrés que es derivi de les autoliquidacions confeccionades mitjançant el model 900 es pot realitzar al servei de caixa de les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya o a les entitats col·laboradores habilitades a l'efecte.

2.3 La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 900 s'ha de realitzar a la delegació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya competent.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre ECF/43/2006, de 20 de febrer, per la qual s'aprova...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA