ORDRE SSS/29/2003, de 20 de gener, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE SSS/29/2003, de 20 de gener, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), es van aprovar les mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya, les quals s'han consolidat mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que configura l'àrea bàsica de salut com a unitat territorial on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població.

D'acord amb això, mitjançant successives ordres del Departament de Sanitat i Seguretat Social s'ha sectoritzat l'atenció primària de salut a Catalunya amb l'establiment d'àrees bàsiques de salut. No obstant això, per raons tècniques i de planificació, actualment es fa aconsellable alterar la delimitació territorial d'algunes d'aquestes àrees.

Atès que la proposta de modificació de la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut s'ha sotmès a informació pública mitjançant l'Edicte de 2 d'octubre de 2002 (DOGC núm. 3740, de 15.10.2002);

En conseqüència, a l'empara de les facultats que m'atorguen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la disposició final 7 del Decret 84/1985, de 21 de març,

Ordeno:

Article 1

Es modifica la delimitació territorial de les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, que passen a tenir l'abast i els límits territorials que s'hi especifiquen.

Article 2

Es creen les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 2.

Article 3

D'acord amb el que preveuen l'article 3.3 i la disposició transitòria 5 del Decret 84/1985, de 21 de març, s'han de reestructurar els partits mèdics integrats a les àrees bàsiques de salut a què fa referència aquesta Ordre per tal d'adaptar-los a la nova ordenació. A aquest efecte, s'han de tramitar d'ofici els expedients corresponents, d'acord amb la normativa vigent, que ha de resoldre el Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb l'audiència prèvia de les persones interessades.

Disposicions addicionals

-1 Les àrees bàsiques de salut a què fa referència aquesta Ordre seran objecte de les adaptacions oportunes en els límits i l'abast com a conseqüència de l'alteració de les circumstàncies que n'han determinat la delimitació. Aquestes adaptacions s'han de tramitar amb subjecció als mateixos requisits exigits per a la seva creació.

-2 Les àrees bàsiques de salut que preveu aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA