DECRET 1/2004, de 7 de gener, de dissolució de les comissions de Govern.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 1/2004, de 7 de gener, de dissoluciÛ de les comissions de Govern.

El Decret 26/2002, de 5 de febrer, modificat parcialment pel Decret 253/2002, de 4 de novembre, va crear en el si del Govern la ComissiÛ per a Assumptes Institucionals i Socials i la ComissiÛ per a Assumptes EconÚmics.

La creaciÛ de nous departaments, amb la corresponent atribuciÛ de funcions, i la reestructuraciÛ parcial de la resta de departaments en quË s'organitza l'AdministraciÛ de la Generalitat, feta mitjanÁant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, aconsella la dissoluciÛ d'aquestes comissions fins que, si escau, el Govern n'acordi la constituciÛ amb la finalitat que la seva composiciÛ i funcions s'adeq¸in a la nova organitzaciÛ administrativa.

A proposta del titular del Departament de la PresidËncia i del conseller en cap de la Generalitat, i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es dissol la ComissiÛ de Govern per a Assumptes Institucionals i Socials.

Article 2

Es dissol la ComissiÛ de Govern per a Assumptes EconÚmics.

DisposiciÛ derogatÚria

Es deroga el Decret 26/2002, de 5 de febrer, pel qual es creen en el si del Govern la ComissiÛ de Govern per a Assumptes Institucionals i Socials i la ComissiÛ de Govern per a Assumptes EconÚmics.

DisposiciÛ final

Aquest Decret entrar‡ en vigor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA