EDICTE de 15 de gener de 2003, de notificació d'inici d'expedients sancionadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Servei Català de Trànsit
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 15 de gener de 2003, de notificació d'inici d'expedients sancionadors.

D'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica l'inici dels expedients sancionadors que s'assenyalen a l'annex d'aquest Edicte, instruïts pel servei territorial de trànsit corresponent, a les persones físiques o jurídiques denunciades que hi figuren. La notificació s'efectua mitjançant aquest Edicte ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. Els corresponents expedients són a la unitat de sancions del servei territorial de trànsit instructor, a les adreces que consten com a l'annex d'aquest Edicte.

Si la denúncia és a nom d'una persona jurídica o la persona denunciada no conduïa el vehicle en el moment de la denúncia, les persones interessades tenen deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte per fer arribar les dades identificatives del conductor o de la conductora al servei territorial de trànsit instructor. L'incompliment del deure del titular del vehicle d'identificar el conductor és sancionat com a falta greu amb una multa de 301 euros, d'acord amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Aquest requeriment no té virtualitat si el procediment sancionador s'ha iniciat com a conseqüència de l'incompliment del deure d'identificació del titular i quan la persona responsable de la infracció comesa sigui titular del vehicle.

Es fa saber a les persones interessades que poden al·legar per escrit el que creguin convenient en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC, d'acord amb l'article 12 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. En cas que no s'hagi fet ús del dret a formular al·legacions i/o de proposar proves, una vegada transcorregut aquest termini s'hi dictarà la resolució que correspongui.

De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el termini màxim per emetre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és de dotze mesos a comptar de la data d'incoació de l'expedient.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Joan Delort i Menal

Director

Annex

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: Rambla Nova, 58-60, 3a planta, 43004 Tarragona.

Horari: de 9 a 14 hores; de 15 a 17.30 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

E=núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); I=núm. d'identificació de l'infractor; D=data de la denúncia; S=quantia de la sanció en euros.

Infractor

E

I

D

S

CARRILLO HUELTES, M.

08/0027361-6

40960768E

14/04/2001

450,00

CASLOFRAN SL

08/0121335-4

B60541166

26/07/2002

278,58

HERRERA ARIAS, J.

08/0121541-5

X3653639C

27/08/2002

901,52

MANCILLA SALIDO, I.

08/0145763-0

47607840W

09/09/2001

601,01

ZARATE MACABICH, J.

08/0154817-3

36517377R

23/08/2002

300,00

SANCHEZ SANCHEZ, M.

08/0186764-9

04992558V

22/09/2002

150,00

GANDARA GARCIA, E.

08/0186784-4

13668725D

03/08/2002

300,00

ATAR PIÑEIRO, J.

08/0196743-7

52593887V

02/08/2002

600,00

TRANSMIR DOS MIL SL

08/0197077-8

B61574547

14/09/2002

92,86

GIMENEZ AMAYA, J.

08/0198075-4

53312079B

08/09/2002

57,14

HIDALGO MONTERO, A.

08/0269992-6

38470283T

26/08/2002

600,00

ROMERO MARTINEZ, F.

08/0272384-4

39173767Y

07/09/2002

600,00

HARBAVER RONCEROS, H.

08/0281346-2

X3550769Y

08/08/2002

300,00

CABALLERO LOPEZ, S.

08/0285365-0

38069066H

23/08/2002

901,52

EXCAVACIONES GARRE SL

08/0295740-3

B61753828

13/09/2002

150,00

RECHE PIÑERO, J.

08/0312844-3

44180966J

15/08/2002

28,57

PAZOS ROSIQUE, S.

08/0330973-5

38138387V

21/08/2002

150,00

BLASCO FONTELLAS, A.

08/0339721-1

53088784T

30/11/2001

601,01

CHINCHURRETA ALTUNA, I.

08/0368036-6

15976086X

29/07/2002

600,00

NAVARRO ARJONA, A.

08/0368159-0

33920603L

23/05/2002

57,14

TORRENTE MORALES, E.

08/0386930-3

05637900W

27/08/2002

300,00

GIRIBETS SA

08/0394401-7

A08420523

05/10/2001

1.202,02

BAUTISTA CORTEZON, S.

08/0397085-5

46463367D

25/08/2002

300,00

GRUPO ZENA PIZZA SCPA

08/0397827-4

D01160076

15/08/2002

92,86

RODRIGUEZ IZUEL, J.

08/0412405-8

44017818G

28/08/2002

28,57

JIMENEZ ORTEGA, A.

08/0437731-1

45043198K

30/10/2001

901,52

BUSOM ORUS, J.

08/0457012-5

40295776Y

12/12/2001

60,00

CANDO PON, M.

08/0554420-5

43447361Q

29/08/2002

85,71

LUQUE SANCHEZ, A.

08/0554427-2

45041248A

03/09/2002

150,00

GENTO DIEZ, C.

08/0554743-5

38136647W

29/08/2002

57,14

ALCANTARA MORALES, J.

08/0554871-3

35295341R

31/08/2002

57,14

ALCANTARA MORALES, J.

08/0554872-5

35295341R

31/08/2002

57,14

FABREGES SANTIN, C.

08/0555567-0

36502311T

28/08/2002

150,00

GALLES GABARRO, J.

08/0555825-1

46135504B

03/09/2002

57,14

TORRES MUÑOZ, F.

08/0555836-0

46650427X

20/09/2002

150,00

GONZALEZ DE POSADA, E.

08/0555880-9

X0042997X

04/09/2002

901,52

ROURA DONATO, A.

08/0557177-9

77088198H

26/07/2002

300,00

EXPOSITO CARREIRO, J.

08/0557207-3

35545492G

13/07/2002

235,71

PUIG GABIN, M.

08/0557220-1

35032216L

26/07/2002

300,00

HERNANDEZ SIERRA, M.

08/0557353-9

24123912V

25/05/2002

178,57

AULAD LHADANI, M.

08/0557372-2

X0813098W

22/08/2002

150,00

DELCLOS GUILLEMI, E.

08/0557416-1

77251458R

05/09/2002

150,00

GARCIA ALCAZAR, J.

08/0557441-6

38440098Z

17/06/2002

235,71

ORTEGA FERRER, R.

08/0557474-0

39658437C

13/08/2002

150,00

CARBONELL LAGUNA, J.

08/0557671-0

77254122C

26/07/2002

200,00

SUAREZ LOPEZ RODRIGUEZ, L.

08/0558008-2

46304764Z

28/08/2002

85,71

VINUESA LOPEZ, E.

08/0558009-4

47633277R

29/08/2002

85,71

ROS PEREZ, F.

08/0558011-8

46321806J

03/09/2002

85,71

SANCHEZ SANCHEZ, S.

08/0558080-5

77787295F

12/07/2002

300,00

RODRIGUEZ SIMON, A.

08/0558106-2

52427530L

30/07/2002

57,14

JORBA CLOSA, R.

08/0558196-3

46587137Q

12/06/2002

178,57

VIDAL RUBIO, J.

08/0558296-7

77277129G

09/06/2002

114,29

NEGRE LINARES, E.

08/0558300-4

37689328X

09/06/2002

114,29

BUSQUETS OJEDA, F.

08/0558308-3

44987686P

02/07/2002

178,57

MARTINEZ VIÑAS, G.

08/0558311-9

21327268N

02/07/2002

178,57

MARTINEZ PASTO, A.

08/0558334-0

47632818W

28/06/2002

235,71

DABOUN, L.

08/0558647-1

X2033925N

19/06/2002

178,57

GONZALEZ GARCIA, G.

08/0558877-7

38103417F

20/09/2002

6,01

MARTIN PEYRI, R.

08/0559042-2

39712936D

21/06/2002

178,57

VINAGRE GONZALEZ, R.

08/0559047-6

40971218F

21/06/2002

178,57

DE JUAN MONZON, J.

08/0559049-0

46218166B

21/06/2002

178,57

HERNANDEZ LAO, J.

08/0559050-1

39162285R

21/06/2002

178,57

GARCIA VERA, J.

08/0559051-3

39181318J

09/09/2002

150,00

GARCIA IZQUIANO, P.

08/0559054-9

46510080D

09/09/2002

150,00

CANES MARGALL, E.

08/0559055-0

46548721X

09/09/2002

150,00

TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO MAGNIUM SL

08/0559126-2

B17544644

18/09/2002

92,86

AZANZA CILDOZ, F.

08/0559332-0

37655938Q

22/09/2002

207,14

SASTRE RASPALL, F.

08/0559835-2

46207167Y

01/07/2002

114,29

MENDEZ MUR, M.

08/0559840-6

36978312Q

01/07/2002

114,29

SOLIER ORETEGA, D.

08/0559847-3

46828641C

13/09/2002

92,86

KILY NOVENTA Y SIETE SL

08/0559901-0

B61484960

23/09/2002

150,00

SANCHEZ ESCAÑO, M.

08/0560490-6

46550765F

29/09/2002

600,00

AUTOCARES RIBAS SL

08/0565887-8

B58734005

19/08/2002

92,86

MIRO ARESTE, J.

08/0565911-0

40844857P

16/08/2002

92,86

PUERTAS SANVI SL

08/0565933-0

B61240628

14/08/2002

150,00

BENITEZ ZOUINI, O.

08/0566001-1

53312198S

08/08/2002

92,86

CRUZ MARIN, I.

08/0566085-0

35017611L

28/08/2002

85,71

CRUZ MARIN, I.

08/0566086-3

35017611L

28/08/2002

85,71

ALONSO ESTAPE, A.

08/0566100-3

46112213L

10/09/2002

57,14

EQUIPS DE TRANSPORT SA

08/0566113-1

A43117902

29/08/2002

92,86

EQUIPS DE TRANSPORT SA

08/0566114-3

A43117902

29/08/2002

92,86

MARSOL PUIGCERVER, P.

08/0566117-3

46456237D

31/08/2002

901,52

TAKENAKA EUROPE GMBH SUCUR SAL EN ESPAÑA,

08/0566138-0

N0042411I

20/09/2002

150,00

AUGE VENDRELL, J.

08/0566157-4

47786670F

20/08/2002

57,14

TRIGUERO ARAN, L.

08/0566161-1

35036178W

24/08/2002

150,00

PADILLA PRIETO, F.

08/0566233-0

52916595N

17/08/2002

92,86

MIERA NARANJO, R.

08/0566284-6

46561046F

13/09/2002

57,14

MELGAR INDALECIO, M.

08/0566352-8

38395425F

20/09/2002

150,00

RAMIREZ ALTADILL, A.

08/0566380-2

47798909X

18/08/2002

60,00

RODRIGUEZ TADIN, O.

08/0566384-0

35072102T

17/08/2002

300,00

ESCOBAR MINGORANCE, O.

08/0566386-4

46617936H

26/08/2002

92,86

ROS CAPPELLANI, E.

08/0566392-5

37724181H

29/08/2002

901,52

MARTINEZ POYATO, A.

08/0566401-6

39127648W

18/08/2002

85,71

FERNANDEZ FERNANDEZ, N.

08/0566407-1

76567921R

28/08/2002

150,00

DIAZ ESTEBAN, J.

08/0566426-5

06883545J

22/08/2002

600,00

INSTALACIONES Y MONTAJES GASTECHNIK SL

08/0566459-9

B61310785

02/09/2002

150,00

DIAZ IZQUIERDO, R.

08/0566556-5

52511793X

16/08/2002

92,86

GERVILLA TORRES, S.

08/0566558-9

46826068T

23/08/2002

600,00

GERVILLA TORRES, S.

08/0566559-0

46826068T

23/08/2002

57,14

VILLANUEVA MESA, M.

08/0566619-3

37742920N

24/08/2002

85,71

TORRES ABAN, C.

08/0566646-6

38384315Y

09/08/2002

92,86

BALLESTE INGLES, J.

08/0566659-4

39844457Q

14/08/2002

85,71

DIVINO DOS ANJOS, J.

08/0566752-0

X0110001S

29/05/2002

114,29

BELTRAN ESTRANY, S.

08/0566847-5

44193246B

14/09/2002

85,71

GONZALEZ GARCIA, J.

08/0566849-9

71337187L

14/09/2002

150,00

FIDEL SERRAT, S.

08/0566903-6

38815218G

24/08/2002

901,52

MARTINEZ GALAN, D.

08/0566915-2

43689905W

10/09/2002

150,00

MORENO JIMENEZ, G.

08/0566945-0

46731758J

20/09/2002

57,14

CEREROLS GRAU, I.

08/0566988-8

46141883L

06/09/2002

92,86

TRANSPORTES FORMIGON BRUT

08/0567108-7

A61180758

29/08/2002

92,86

TRANSPORTES...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA