RESOLUCIÓ INT/22/2013, de 10 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament d'Interior.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que confereix la normativa vigent al titular del Departament d’Interior,

Resolc:

—1 Nomenar la senyora Maria del Mar Blasi i Reventós, com a personal eventual del Departament d’Interior, cap del Gabinet del/de la Conseller/a, amb efectes del dia 27 de desembre de 2012, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats del conseller o consellera.

 2. Coordinar les unitats que depenen del Gabinet del/de la Conseller/a.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

  Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, subgrup A1, nivell de destinació 30.2 i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

  —2 Nomenar el senyor Francesc Xavier Ponsa i Castro, com a personal eventual del Departament d’Interior, cap de l’Oficina de Protocol, amb efectes del dia 27 de desembre de 2012, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec.

  Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

 4. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 5. Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa, i donar suport a totes les unitats directives del Departament en aquesta matèria.

 6. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 7. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, subgrup A1, nivell de destinació 27.1 i complement específic de 30.094,32 euros anuals.

  —3 Nomenar el senyor Marc Gonzalo i Pérez, com a personal eventual del Departament d’Interior, cap de l’Oficina de Relacions Institucionals, amb efectes del dia 8 de gener de 2013, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec.

  Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA