DECRET 23/1990, de 23 de gener, de creació de l'Oficina per a la Promoció de la Universitat Nova de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el marc de la programació universitària de Catalunya, el Consell Executiu, en la seva reunió de 25 de setembre de 1989, va decidir iniciar el procediment per a la creació d'una nova universitat. La memòria-projecte de creació d'aquesta universitat ha estat objecte d'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya en la reunió del dia 15 de desembre de 1989.

Mentre prossegueix la tramitació del projecte que ha de culminar en l'aprovació de la corresponent Llei del Parlament de Catalunya, és convenient procedir a l'estudi i la preparació dels mitjans de tot ordre necessaris per endegar, una vegada hagi decidit el Parlament, la nova institució d'ensenyament i recerca. Amb aquesta finalitat s'estableix una organització ad hoc limitada en les seves funcions i duració per l'estricte objecte assignat. Es fa ús així, d'altra banda, de la possibilitat que estableix l'article 10 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, que preveu, com a fòrmula d'administració de missió, la figura del comissionat.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament i amb l'acord previ del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea l'Oficina per a la Promoció de la Universitat Nova de Catalunya.

Article 2

Són funcions d'aquesta Oficina l'estudi i preparació dels assumptes que concerneixen la creació i la implantació de la Universitat Nova de Catalunya.

Article 3

L'Oficina esmentada queda adscrita al Departament d'Ensenyament i la seva direcció anirà a càrrec d'un comissionat, que serà nomenat per mitjà d'un Decret a proposta del conseller d'Ensenyament. L'Oficina comptarà amb els mitjans de personal i materials destinats específicament al compliment de les funcions assignades.

Article 4

Un cop entrin en funcionament els òrgans provisionals de govern de la Universitat Nova...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA