DECRET 13/1997, de 21 de gener, de reestructuració de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, d'acord amb el Decret 100/1987, té encomanada l'execució de les funcions que corresponen a la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Estatut d'autonomia i de la Llei orgànica del poder judicial en l'àmbit de l'Administració de justícia. En aquest àmbit s'han promulgat els reials decrets de traspassos 966/1990, de 20 de juliol, de traspàs de funcions en matèria de provisió dels mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia; 1553/1994, de 8 de juliol, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia; 1905/1994, de 23 de setembre, de traspàs de la competència sobre el personal laboral al servei de l'Administració de justícia; i 409/1996 i 441/1996, d'1 de març, pels quals s'amplien els serveis traspassats en els anteriors reials decrets amb el personal funcionari al servei de l'Administració de justícia i els mitjans econòmics i materials del Ministeri Fiscal. Pels decrets 217/1990, de 3 de setembre, 308/1994, de 4 de novembre, i 129/1996, de 16 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, s'han assignat aquestes funcions al Departament de Justícia.

La gestió de la totalitat dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l'Administració de justícia, incloent-hi els del Ministeri Fiscal, i la programació per tal de millorar la gestió de l'Administració de justícia a Catalunya, fa imprescindible una adaptació de l'estructura de la Direcció General a la major i més complicada funció.

Per tant, en virtut del que disposa l'article 81 de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, i els articles 25 i 62 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia queda estructurada de la manera següent:

 1. Subdirecció General de Planificació i de Programes.

 2. Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

 3. Gerències de Suport Judicial de Barcelona ciutat i Barcelona comarques, amb rang de subdirecció general.

 4. Funcionalment, les seccions de Suport Judicial de Girona, de Lleida i de Tarragona.

Article 2

La Subdirecció General de Planificació i de Programes té les funcions següents:

 1. Dissenyar, impulsar el desenvolupament i fer executar els programes d'àmbit judicial i jurídic a fi de garantir la millora de la justícia com a servei públic.

 2. Organitzar i planificar les actuacions de la Direcció General per tal d'aconseguir una gestió més eficaç de l'Administració de justícia a Catalunya, especialment pel que fa al mapa judicial, als partits judicials i a les oficines judicials.

 3. Planificar i coordinar els recursos i serveis de suport a l'Administració de justícia.

 4. Coordinar la relació amb els diferents òrgans i institucions vinculats amb l'Administració de justícia.

 5. Totes aquelles altres funcions que li encomani el director general.

Article 3

De la Subdirecció General de Planificació i de Programes depenen els òrgans següents:

 1. Servei de Programes i Suport Judicial.

 2. Servei d'Organització i Planificació.

Article 4

El Servei de Programes i Suport Judicial té les funcions següents:

 1. Executar els programes de suport a l'Administració de justícia.

 2. Impulsar i coordinar els programes específics d'assistència jurídica gratuïta, justícia de pau i d'orientació i assessorament.

 3. Executar els programes de normalització lingüística en l'àmbit judicial.

 4. Gestionar els recursos de suport judicial.

 5. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani el seu superior jeràrquic.

Article 5

Del Servei de Programes i Suport Judicial depenen:

 1. Secció de Gestió de Programes.

 2. Secció de Suport Judicial.

Article 6

La Secció de Gestió de Programes té les funcions següents:

 1. Controlar i coordinar el programa de justícia gratuïta.

 2. Desenvolupar els programes de suport a la justícia de pau.

 3. Coordinar els serveis d'orientació jurídica i d'informació al ciutadà.

 4. Gestionar la normalització...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA