ORDRE AAM/107/2012, de 24 d'abril, per la qual s'aprova el reconeixement i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català, amb caràcter transitori, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d’origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L’apartat primer de l’article 128 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d’origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L’apartat segon d’aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de les seves normes reguladores.

D’altra banda, l’article 116.1.b) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat dels productes agroalimentaris.

En aquest àmbit la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària, és la norma reguladora del sector agroalimentari de qualitat a Catalunya. Aquesta norma ha estat desplegada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol.

La sol·licitud al Registre de denominacions d’origen protegides i d’indicacions geogràfiques protegides de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català juntament amb el seu document únic es va sotmetre a informació pública en data 18 d’octubre de 2010 (DOGC núm. 5736, de 18.10.2010) i 8 de novembre de 2010 (BOE núm. 270, de 8.10.2010) sense que es presentés cap al·legació.

La Resolució AAM/829/2011, de 29 de març (DOGC núm. 5853, de 6.4.2011) del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat la Resolució per la qual s’adopta la decisió favorable sobre la sol·licitud d’inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català al Registre comunitari de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides.

En data 30 de maig de 2011 es va trametre, de conformitat amb l’article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’expedient corresponent juntament amb la documentació requerida a l’article 5.7 del Reglament CE 510/2006, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris, als efectes del seu trasllat a la Comissió Europea per a la inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida.

D’acord amb això i amb els articles 7.4 i 10.3 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i l’article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, es considera necessari aprovar amb caràcter transitori, fins a la seva inscripció definitiva al Registre comunitari, la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català, aprovar el seu Reglament i reconèixer el Consell Regulador provisional.

L’Ordre conté un annex dedicat al Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida on s’especifiquen els requisits d’elaboració del producte protegit que s’hi empara, les característiques del producte, el registre obligatori que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l’organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

A proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Aprovar el reconeixement de la indicació geogràfica protegida Pa de Pagès Català amb caràcter transitori fins a la seva inscripció definitiva al registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides.

Article 2

Aprovar el Reglament de la IGP Pa de Pagès Català, amb caràcter transitori, el text del qual figura a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3

Reconèixer el consell regulador provisional de la IGP Pa de Pagès Català.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegida amb la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català el pa que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi en l’elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeix el plec de condicions, que es pot consultar a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://www.gencat.cat/daam/plec-pa-pages-catala.

El pa protegit per la IGP Pa de Pagès Català és un pa tradicional, rodó, de crosta cruixent, molla tendra i alveolat gran, on com a mínim el format es realitza de forma manual. Tot el procés es realitza seguint una elaboració tradicional, amb fermentacions lentes, coent sempre les masses en forns de solera refractària.

Article 2

Extensió de la protecció de la Indicació Geogràfica Protegida

2.1 La protecció atorgada s’estén al nom Pa de Pagès Català.

2.2 L’extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l’article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i les disposicions que la desenvolupin.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d’un manual de gestió de qualitat, on es recullen les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control de la manera que determinen els articles 18 i 19 d’aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat l’ha d’aprovar el Consell Regulador i s’ha de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per a la seva homologació.

3.3 El manual de gestió de qualitat no té validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s’ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per a la seva homologació.

Capítol 2

Elaboració i presentació del pa

Article 4

Zona d’elaboració

La zona d’elaboració del pa emparat per la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català comprèn tot el territori de Catalunya.

Article 5

Elaboració

El producte protegit amb la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català s’elabora exclusivament per les fleques inscrites al Registre d’establiments elaboradors. Tot el procés es realitza amb les matèries primeres, en els percentatges i amb les característiques descrites a l’apartat E del plec de condicions, a l’article 9 d’aquest Reglament i al manual de gestió de qualitat.

Article 6

Instal·lacions d’elaboració i punts de venda

6.1 Els locals inscrits al Registre d’establiments elaboradors a què fa referència l’article 10 d’aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

6.2 Formulada la petició d’inscripció al Registre, les fleques elaboradores han de ser inspeccionades pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i comprovar si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració i venda del pa amb Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català.

6.3 Les fleques elaboradores inscrites al Registre d’establiments elaboradors i els punts de venda associats poden tenir altres línies d’elaboració i/o venda no incloses a la IGP Pa de Pagès Català, sempre que es pugui garantir la traçabilitat, l’origen i la qualitat del pa protegit per la IGP.

Article 7

Mètodes d’elaboració

Les tècniques emprades en l’elaboració del pa han de ser les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat amb el manteniment dels caràcters tradicionals del pa de la zona de producció descrits a l’apartat E del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d’acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 8

Presentació

8.1 La IGP Pa de Pagès Català es presenta al públic en peça sencera i sense tallar. El pa es ven envasat. S’utilitza sempre un embolcall individual per a cada peça de pa.

8.2 L’envasat s’ha de realitzar al punt de venda, just abans de la venda del producte al consumidor final.

8.3 Només podrà tallar-se en llesques en el moment de la venda, si el client ho sol·licita.

8.4 Les dimensions de les peces de pa es descriuen en el plec de condicions i en el manual de gestió de qualitat d’acord amb el procediment que estableix el Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9

Característiques

9.1 El pa protegit per la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català ha de reunir en el moment de la seva expedició les característiques visuals i organolèptiques següents, previstes a l’apartat b.2) del plec de condicions:

 1. Aspectes visuals:

  És un pa rodó girat, d’imatge rústica.

  La molla és d’alveolat gran i irregular. És del mateix color blanc que la farina que s’utilitza i, roman tendre en el temps.

  La crosta és gruixuda i cruixent, de color torrat amb cert clivellat resultat de l’obertura en el moment de la cocció.

 2. Característiques organolèptiques:

  És un pa de gran aroma i sabor, amb certa acidesa que manté la sensació de frescor i una textura agradable passades 8-9 hores.

  9.2 El pa que no reuneixi les característiques esmentades en l’article anterior, en el plec de condicions i en el manual de gestió de qualitat no podrà ser emparat ni comercialitzat sota la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català.

  Capítol 3

  Registres i inscripcions

Article 10

Registre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA