RESOLUCIÓ PRE/2255/2006, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Consell Català de l'Esport

RESOLUCIÓ

PRE/2255/2006, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008.

Atès que, d'acord amb l'article 3.2.n) del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya és el de planificar i programar una xarxa equilibrada d'instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives per mirar d'aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equipaments i els materials destinats a la pràctica esportiva;

Atès el Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya;

Vist que el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya es pot consultar a la pàgina corresponent del Consell Català de l'Esport: http://www.gencat.net/presidencia/esport;

Vist que el Govern de la Generalitat, en data 13 de juny de 2006, ha aprovat l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria;

Vista la línia de crèdits oberta per l'Institut Català de Finances per al finançament d'inversions en equipaments esportius;

Atesos els articles considerats legislació bàsica per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no contradigui els preceptes esmentats considerats legislació bàsica,

Resolc:

.1 Aprovar les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008, que consten en l'annex 1, 2 i 3.

.2 Aquesta Resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Resolució o les seves bases, les administracions públiques poden interposar, d'acord amb el que estableix l'article 46 amb relació a l'article 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Potestativament, també es pot efectuar el requeriment previ que determina l'article 44 del mateix text legal.

Així mateix, contra aquesta Resolució o les seves bases, que no exhaureix la via administrativa, les entitats privades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller que tingui assignades les competències d'esports del govern de la Generalitat de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar des de la publicació al DOGC, d'acord amb l'article 107.1 en relació amb el 114 i 115 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Esplugues de Llobregat, 4 de juliol de 2006

Manuel Ibern i Alcalde

President

Annex 1

Bases generals

.1 Normativa aplicable

L'atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeix per les bases de l'annex 1, 2 i 3; per les directrius del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (en endavant PIEC); pels articles que constitueixen legislació bàsica de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS); pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no contradigui la legislació bàsica esmentada; per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; per la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici corresponent i per la normativa general de subvencions, en especial sobre justificació i control de les subvencions.

.2 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és el desplegament de la primera etapa del PIEC, mitjançant el programa destinat a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008.

.3 Finançament de les subvencions

3.1 Les subvencions tindran caràcter plurianual i es finançaran mitjançant la línia de crèdit específica de l'Institut Català de Finances.

Les entitats beneficiàries sol·licitaran a l'Institut Català de Finances un crèdit per la part del finançament a què s'ha compromès el Departament de la Presidència. En tot cas, el Consell Català de l'Esport assumeix les obligacions que derivin dels crèdits indicats (principal, interessos, interessos de demora, despeses i comissions). Amb aquesta forma de finançament, el cobrament de la subvenció pot adaptar-se al ritme previst d'execució de l'obra.

3.2 Fins el moment de la concessió definitiva de la subvenció, l'entitat beneficiària pot sol·licitar que en comptes del finançament de la subvenció mitjançant l'Institut Català de Finances, aquesta es tramiti com una participació en el pagament d'un arrendament operatiu que l'entitat beneficiària gestioni amb alguna entitat pública o privada. En aquest cas, la subvenció s'ha de repartir en les anualitats, mínim 15 i màxim 25 anys, que s'acordi en el contracte d'arrendament. El principal de la subvenció no varia i les despeses i els interessos no poden ser superiors als equivalents al finançament mitjançant l'Institut Català de Finances.

.4 Requisits de les obres subvencionables

4.1 Les subvencions regulades en aquesta convocatòria s'adrecen exclusivament a la pavimentació amb gespa artificial als camps poliesportius existents, l'ús principal dels quals sigui el futbol, que estiguin censats en el Cens d'equipaments esportius de Catalunya, d'acord amb les bases d'aquest annex i de l'annex 2. Els camps han de tenir unes dimensions mínimes, inclosos els marges, de 95x48 m, o estar homologats per la Federació Catalana de Futbol en la data límit de presentació de les sol·licituds, disposar de vestidors, enllumenat, tanques del camp i material esportiu, cas que no en disposin, l'estudi previ ha de contemplar-ho a càrrec de l'entitat. Les obres que s'acullin a la convocatòria s'han d'haver finalitzat abans del 31 de desembre de 2008.

4.2 Les obres per a les quals se sol·liciti la subvenció s'han d'iniciar després de la resolució definitiva de concessió, llevat que es tracti de projectes que disposin dels informes favorables emesos pel Consell Català de l'Esport abans de l'inici de les obres, que acreditin que el projecte bàsic i el de gestió s'adapten a la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC. Per a aquesta convocatòria, solament són vàlids els informes favorables que tinguin un màxim de cinc anys d'antiguitat, comptats des de la data de seva signatura fins a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

4.3 Els projectes han d'adaptar-se a la normativa tècnica d'equipaments esportius d'obligat compliment establerta en el PIEC.

4.4 La subvenció és per a l'obra concedida a la relació provisional de projectes a subvencionar, el destí de la qual no es pot modificar.

.5 Entitats destinatàries de les subvencions

Poden optar a aquestes subvencions:

 1. Les entitats públiques i administracions locals de Catalunya.

 2. Les entitats privades sense ànim de lucre, inscrites o que tinguin seccions esportives adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

  .6 Sol·licituds

  6.1 Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant una instància individualitzada per a cada camp, amb els impresos normalitzats que facilita el Consell Català de l'Esport i les representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport. Els impresos es poden obtenir també a http://www.gencat.net/presidencia/esport, pàgina web corporativa de la Generalitat.

  6.2 Les sol·licituds s'han d'adreçar al president del Consell Català de l'Esport i es poden presentar al Registre del Consell Català de l'Esport (av. Països Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat) o a qualsevol de les representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport següents:

  Rbla. Guipúscoa, 23-25, 08018 Barcelona

  Carrer Ciutadans, 18, 17004 Girona

  Rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida

  Carrer Major, 14, 43003 Tarragona

  Carrer Montcada, 23, 43500 Tortosa

  Les sol·licituds també es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  .7 Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 de juliol de 2006.

  .8 Documentació inicial

  Amb les sol·licituds, degudament signades (full 1), s'ha d'aportar la documentació següent:

  8.1 Documentació administrativa:

 3. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant de l'ajut. En el cas que la persona que signi la sol·licitud no sigui titular de l'alcaldia o presidència de la corporació o l'entitat beneficiària, documentació acreditativa de la representació amb què actua.

 4. Imprès normalitzat degudament emplenat que reculli les dades bàsiques de la instal·lació on es projecta l'obra i de l'obra per a la qual sol·licita la subvenció (full 2).

 5. Imprès amb la declaració responsable de la representació legal de l'entitat sol·licitant de no incórrer en cap de les prohibicions per obtenir la condició d'entitat beneficiària, d'acord amb el que preveu l'article 13.7 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (full 3).

 6. Imprès amb la declaració responsable de la representació legal de l'entitat sol·licitant que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA