ORDRE ENS/16/2002, de 16 de gener, per la qual es regula el règim d'autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ENS/16/2002, de 16 de gener, per la qual es regula el règim d'autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

La gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d'Ensenyament està regulada per la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya; el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre de 16 de gener de 1990, la qual ha desplegat el Decret 235/1989.

Pel Decret 155/1994, de 28 de juny, es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, els quals, actualment són els següents: els centres de recursos pedagògics, els camps d'aprenentatge, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica i els centres de recursos educatius per a deficients auditius.

La gestió econòmica dels diferents serveis educatius es realitza d'acord amb la normativa ordinària, havent-se palesat cada cop més, com a requisit per millorar la qualitat del servei, la necessitat de gaudir d'autonomia de gestió econòmica. Aquesta mancança no es manifesta, però, amb la mateixa necessitat i urgència, en els diferents serveis educatius.

Així doncs, és convenient que en els serveis educatius es pugui començar a implantar l'autonomia de gestió econòmica, en el marc de la regulació de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d'Ensenyament, amb les adaptacions escaients.

Per aquest motiu la disposició addicional 15 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives ha estès el règim d'autonomia de gestió econòmica als serveis educatius del Departament d'Ensenyament amb les adaptacions derivades dels diferents òrgans que tenen els serveis educatius. Aquesta disposició també faculta perquè, mitjançant una ordre del Departament d'Ensenyament es determinin els serveis educatius que de manera progressiva s'acolliran al règim d'autonomia de gestió econòmica.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

El règim d'autonomia de gestió econòmica regulat en aquesta Ordre és...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA