DECRET 99/2003, d'1 d'abril, de creació d'un règim de bonificacions al finançament de les inversions de petites empreses i de treballadores i treballadors autònoms.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

99/2003, d'1 d'abril, de creaciÛ d'un rËgim de bonificacions al finanÁament de les inversions de petites empreses i de treballadores i treballadors autÚnoms.

En el marc de la polÌtica de foment econÚmic de la Generalitat, tenen un paper rellevant les operacions d'aval a tÌtols renda fixa emesos per fons de titulitzaciÛ d'actius FTGENCAT, constituÔts d'acord amb les disposicions aprovades en les lleis de pressupostos per a 2002 i 2003 per facilitar una oferta de crËdit mÈs ‡mplia a les petites empreses catalanes.

Es considera necessari complementar aquesta oferta de crËdit mÈs ‡mplia amb la creaciÛ d'una lÌnia de bonificacions especÌfica per a les petites empreses i les treballadores i els treballadors autÚnoms, atesa la seva major dificultat d'accÈs al crËdit i al cost relativament mÈs alt que tÈ, per mitj‡ d'una subvenciÛ dels interessos dels prÈstecs atorgats per les entitats de crËdit amb la liquiditat obtinguda dels processos de titulitzaciÛ esmentats. D'altra banda, per afavorir la conciliaciÛ de l'activitat laboral i la vida familiar s'inclouen en la lÌnia de bonificacions els projectes d'inversiÛ empresarial que tinguin aquesta finalitat social.

Com que sovint les dificultats d'accÈs al crËdit per part dels emprenedors de dimensiÛ reduÔda estan vinculades a les garanties que els sÛn exigides per les entitats de crËdit, el present Decret estableix la possibilitat que l'Institut Catal‡ de Finances pugui prestar l'aval parcial a les operacions de crËdit efectuades en el marc d'aquesta lÌnia, d'acord amb el que preveu l'article 40 de la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003.

Ambdues actuacions tenen com a finalitat millorar i ampliar l'activitat i competitivitat de les petites empreses i de les treballadores i treballadors autÚnoms, d'una gran import‡ncia tant per a la generaciÛ de riquesa com per a la creaciÛ de llocs de treball en l'economia catalana.

Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i amb la deliberaciÛ prËvia del Govern,

Decreto:

CapÌtol 1

Establiment del rËgim de bonificaciÛ: beneficiaris i actuacions objecte de subvenciÛ

Article 1

Establiment del rËgim de bonificacions

S'estableix una lÌnia de suport a les petites empreses amb domicili social a Catalunya i a les treballadores i als treballadors autÚnoms catalans consistent en una bonificaciÛ dels interessos de les operacions de crËdit que aquestes empreses i treballadores i treballadors autÚnoms contractin per tal de finanÁar projectes d'inversiÛ que contribueixin a la millora de la seva competitivitat o al seu creixement. TambÈ es poden beneficiar d'aquest rËgim les empreses de qualsevol dimensiÛ que facin inversions en instal-lacions que afavoreixin la conciliaciÛ de l'activitat laboral i la vida familiar. L'import global de les operacions de crËdit objecte de bonificaciÛ no pot superar els 600 milions d'euros. AixÌ mateix, es tindr‡ especial cura a atorgar aquest rËgim de bonificaciÛ a les dones promotores de la seva prÚpia empresa.

Article 2

Beneficiaris

2.1 Als efectes d'aquest Decret s'entÈn, per petita empresa i treballadora i treballador autÚnom aquelles empreses i treballadores i treballadors autÚnoms que en el darrer exercici hagin tingut un volum de negocis anual m‡xim de 7 milions d'euros. Per a les empreses i treballadores i treballadors autÚnoms que per la seva constituciÛ o inici recents en la seva activitat no disposin de comptes de l'exercici anterior, s'estimar‡ la xifra de negoci prevista per al primer exercici.

2.2 Queden fora d'aquest rËgim les empreses del sector del transport i les dedicades a activitats relacionades amb la producciÛ, transformaciÛ o comercialitzaciÛ dels productes que figuren a l'annex 1 del Tractat de la Comunitat Europea.

Article 3

Actuacions a finanÁar per petites empreses i treballadores i treballadors autÚnoms

3.1 Pel que fa al finanÁament de petites empreses i treballadores i treballadors autÚnoms, els projectes de noves inversions productives, incloses les inversions iniciades dins un termini de sis mesos abans de la presentaciÛ de la sol-licitud, s'han de fer en actius a comptabilitzar en el grup 2 del Pla General Comptable, llevat dels immobilitzats financers, de les despeses d'establiment i de les despeses a distribuir en diversos exercicis, i sempre que l'adquisiciÛ de terrenys i construccions no superi el 50% del projecte. Les inversions s'han de destinar exclusivament a l'activitat de l'empresa.

3.2 En cap cas podran ser objecte de la bonificaciÛ prevista en aquesta lÌnia els projectes que consisteixin en:

  1. L'establiment d'una xarxa de distribuciÛ dedicada a l'exportaciÛ.

  2. La promociÛ immobili‡ria.

Article 4

Actuacions empresarials a finanÁar en instal-lacions de car‡cter social

Independentment de la dimensiÛ de l'empresa, es podran acollir a aquesta lÌnia els projectes de noves inversions de car‡cter social destinades a la conciliaciÛ de la vida laboral i familiar, incloses les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA