DECRET 258/1998, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral general de les cambres agràries, i es convoquen les eleccions a cambres agràries. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2776, pàg. 14773, de 30.11.1998).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

258/1998, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral general de les cambres agràries, i es convoquen les eleccions a cambres agràries. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2776, pàg. 14773, de 30.11.1998).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'article 2 de la Llei 23/1986, de 24 de desembre, de bases del règim jurídic de les cambres agràries, modificat per la Llei 37/1994, de 27 de desembre, estableix que les comunitats autònomes determinaran les dates de celebració de les eleccions i realitzaran les convocatòries electorals, prèvia comunicació al Govern central després d'haver consultat amb les organitzacions professionals agràries.

Un cop s'ha realitzat l'esmentada consulta mitjançant la Taula de Concertació, s'ha acordat fixar com a data de celebració de les eleccions a cambres agràries el dia 13 de desembre de 1998, i per tant correspon convocar les eleccions.

L'experiència assolida en els darrers comicis agraris posa de manifest la necessitat d'adaptar per a aquestes eleccions algunes qüestions relacionades amb l'organització del procés electoral.

Per tant, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es modifica l'article 4 del Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral general de les cambres agràries (DOGC núm. 1954, de 30.9.1994), el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 4. El Govern de la Generalitat determinarà la data de celebració de les eleccions i realitzarà la convocatòria electoral, amb comunicació prèvia al Govern central i després de consultar les organitzacions professionals agràries que tinguin la condició de més representatives a Catalunya, així com les organitzacions professionals agràries amb implantació en l'àmbit estatal."

1.2 Es modifica l'apartat c) de l'article 5.1 del Decret 242/1994, de 13 de setembre, el qual queda redactat de la manera següent:

"c) Les meses electorals, que seran constituïdes una per cada terme municipal sempre que hi hagi, com a mínim, deu electors degudament censats en el municipi. En el cas de no arribar a aquest nombre mínim d'electors, aquests hauran d'exercir el seu dret de vot en la circumscripció que determini la Junta Electoral Nacional d'acord amb criteris de proximitat, a proposta de les juntes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA