DECRET 171/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges i s'estableix la seva entrada en vigor.

Data d'entrada en vigor:29 de agost de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

171/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges i s'estableix la seva entrada en vigor.

El Govern de la Generalitat, conscient de les dificultats que troba la ciutadania per a l'accés als habitatges en lloguer, a causa dels temors dels propietaris als problemes d'impagament o de mala utilització dels habitatges, va aprovar el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.

Malgrat que l'apartat 3 de la disposició addicional del Decret 54/2008, d'11 de març, preveu la contractació d'una assegurança per donar cobertura a les compensacions que el Decret estableix, l'evolució de la situació econòmica, social i del mercat immobiliari fa necessària una actuació directa i immediata del Govern per a estimular el mercat del lloguer i contribuir a pal·liar la situació del sector. Per aquest motiu, sens perjudici de la futura subscripció d'una assegurança en els termes previstos en la disposició esmentada, cal adoptar les mesures per a fer possible l'entrada en vigor del Decret, sense supeditar-la a la contractació de l'assegurança i assumint inicialment l'Administració de la Generalitat els riscos derivats de l'aplicació de la norma.

La posada en marxa de la nova mesura s'ha d'entendre dins el context d'especials dificultats del sector immobiliari que requereixen d'accions excepcionals d'especial implicació del sector públic; també s'ha d'entendre com la introducció d'un procediment, les derivades finals del qual són difícils d'establir a l'avançada en tot el possible abast, i que, per tant, ha de revestir, forçosament el caràcter d'experimental. Per aquestes dues raons, la mesura es posa en marxa amb una limitació temporal de tres exercicis pressupostaris, i amb la lògica supeditació a les capacitats pressupostàries anuals del Departament competent en matèria d'habitatge. Així mateix, el rigor pressupostari de les circumstàncies actuals aconsella limitar prudencialment l'abast pressupostari de la nova mesura, reduint de sis a cinc mesos la cobertura de risc per part de la Generalitat.

Es preveu la vigència d'aquesta mesura fins al 31 de desembre de 2010, si bé, atès que d'acord amb l'article 67 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA