ORDRE ECF/408/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del Programa d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català D'Energia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/408/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del Programa d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és la racionalització de la utilització de l'energia i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l'escalfament del planeta i al canvi climàtic. Per tal d'assolir aquests objectius i contribuir així al compliment del Protocol de Kyoto, cal fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, la promoció de l'aprofitament dels recursos energètics renovables i l'impuls en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies energètiques, de béns d'equip i de serveis industrials destinats a millorar la utilització de l'energia.

L'Institut Català d'Energia del Departament d'Economia i Finances és la unitat que té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya i del Pla d'energia 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió de la utilització de les energies renovables. Així mateix, l'any 2008 l'Institut Català d'Energia va ser l'òrgan gestor de les subvencions atorgades per a instal·lacions en energies renovables per mitjà de l'ordre ECF/315/2008, de 2 de juny.

D'altra banda, en data 8 d'abril de 2009 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per a la definició i posada en pràctica de les actuacions de suport públic que preveu el Pla d'energies renovables en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest conveni va ser aprovat pel Govern de la Generalitat en la sessió de 7 d'abril de 2009.

Vista la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Vist l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 14 de juliol de 2009, que aprova l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria;

Informada la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en data 3 de juliol de 2009;

Vist el Reglament (CE) número 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008), en particular, la secció quarta, on es recullen les ajudes a la inversió per a la protecció del medi ambient destinades a la promoció d'energia provinent de fonts d'energia renovables; els articles 23 i 18 apartats 6 i 7; el Reglament (CE) número 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) número 70/2001 (DOUE L 358, de 16.12.2006); el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006), el Reglament (CE) número 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles (DOUE L 337, de 21.12.2007) i la Decisió C (2007) 575, de 19 de febrer, on es declara compatible amb el mercat comú el règim d'ajuts núm. N 699/2006-energies renovables a Catalunya;

Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar en règim de concurrència competitiva la realització d'inversions en matèria d'energies renovables i obrir la convocatòria per a l'any 2009.

Article 2

Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual conté les determinacions establertes per la normativa d'aplicació.

2.2 En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, s'hagi esgotat l'import màxim destinat en aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, i a mesura que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar, mitjançant resolució de la directora de l'ICAEN, nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració continguts en aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis que estableix aquesta Ordre.

Article 3

Objecte i quantia dels ajuts

3.1 Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i actuacions que superin les normes comunitàries per a la protecció del medi ambient, o augmentin el nivell de protecció de medi ambient en absència de normes comunitàries, i que es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin les especificacions tècniques descrites en l'annex I específiques per a cada àmbit:

 1. Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i/o fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics. No s'inclouen en aquest àmbit d'actuació les instal·lacions de producció elèctrica amb biomassa i les instal·lacions de valoració energètica de la biomassa a partir de processos biològics o bioquímics.

 2. Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs generat a partir del procés biològic de la digestió anaeròbia. L'aprofitament energètic es pot dur a terme mitjançant la producció tèrmica o la producció elèctrica.

 3. Instal·lacions de sortidors de subministrament en estacions de servei (EESS), per al seu consum en el sector del transport, de bioetanol en mescles amb obligació d'etiquetatge específic i/o superior al 85% en contingut de bioetanol en gasolines.

 4. Instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica.

  No s'atorgaran ajudes en cas que la superació de normes dels projectes i actuacions descrites consisteixi en una adequació de l'empresa a normes comunitàries ja aprovades que encara no estiguin en vigor. En cas de tractar-se de pimes dedicades a la producció de productes agrícoles, podran atorgar-se ajudes que permetin al beneficiari complir amb les normes mínimes d'introducció recent sobre medi ambient, higiene i benestar animal.

  3.2 La quantia màxima dels ajuts per als diferents àmbits d'actuació és la següent:

  La quantitat màxima d'ajut es calcula aplicant la intensitat establerta per tipus de projectes als costos subvencionables que es determinen, en funció del règim de subjecció a la normativa comunitària, a l'article 4 i a la disposició addicional segona d'aquesta Ordre.

 5. Per a la realització d'instal·lacions de biomassa llenyosa: per a beneficiaris que no realitzin una activitat econòmica la intensitat màxima és del 50% del cost d'inversió elegible; per a beneficiaris que realitzin una activitat econòmica és del 30% del cost elegible.

  En cas de ser ajuts a pimes dedicades a la producció de productes agrícoles, els costos subvencionables seran els recollits a la disposició addicional segona. L'import màxim de l'ajut atorgat a una empresa determinada no pot superar els 400.000 euros per període de tres exercicis fiscals, import que es podrà incrementar a 500.000 euros si l'empresa es troba ubicada en una zona desfavorida o en una de les zones indicades en l'article 36, lletra a) incisos i), ii) o iii), del Reglament (CE) núm. 1698/2005, delimitades pels estats membres d'acord amb els articles 50 i 94 d'aquest mateix Reglament.

 6. Per a la realització d'instal·lacions de biogàs, la intensitat màxima és del 25% del cost d'inversió elegible de la instal·lació.

 7. Per a la realització d'instal·lacions de subministrament de bioetanol, la intensitat màxima és del 40% del cost d'inversió elegible de la instal·lació.

  Es prenen com a cost d'inversió elegible els conceptes que s'esmenten a l'article 4.6 i estan limitats a un valor màxim de 75.000 euros per punt de distribució.

 8. Per a la instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica, la intensitat màxima de l'ajuda és del 30% del cost subvencionable. Es prendrà com a cost subvencionable una inversió màxima per unitat de potència d'origen geotèrmic de 500 euros/kW per a instal·lacions en circuit obert, 1.100...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA