RESOLUCIÓ CMC/332/2009, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Indústries Culturals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CMC/332/2009, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret.

Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals adoptat en la sessió de 18 de desembre de 2007, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret, publicat al DOGC mitjançant la Resolució CMC/304/2008, de 28 de gener;

Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, adoptat en la sessió de 2 d'abril de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret, publicat al DOGC mitjançant la Resolució CMC/1176/2008, de 8 d'abril;

Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, adoptat en la sessió de 26 de novembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases d'ajuts de l'Institut per reduir documents i per adaptacions legals, publicat al DOGC mitjançant la Resolució CMC/3857/2008, de 16 de desembre;

Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, adoptat en la sessió de 26 de novembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret, publicat al DOGC mitjançant la Resolució CMC/52/2009, de 12 de gener;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 11.e) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril,

Resolc:

.1 S'obre convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret.

.2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores que consten a l'annex de la Resolució CMC/304/2008, de 28 de gener (DOGC núm. 5068, de 12.2.2008), amb les modificacions que consten a les Resolucions CMC/1176/2008, de 8 d'abril (DOGC núm. 5116, de 22.4.2008), CMC/3857/2008, de 16 de desembre (DOGC núm. 5285, de 24.12.2008), i CMC/52/2009, de 12 de gener (DOGC núm. 5304, de 26.1.2009), i per la normativa general de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA