DECRET 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableix el règim de contraprestacions dels usuaris en la prestació de serveis socials i s'aproven els preus públics per a determinats serveis socials prestats per la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2370, pàg. 3805, de 14.4.1997).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Exposició de motius

Per donar compliment al que estableix en matèria de preus la legislació específica en matèria de serveis socials constituïda pels articles 44 i 45 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, és necessari desenvolupar el règim general que ha de regular les contraprestacions dels usuaris per a la prestació de serveis socials inicialment previst al Decret 39/1988, d'11 de febrer, derogat pel Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, amb la finalitat d'establir els principis que han de constituir la seguretat jurídica dels subjectes obligats, així com les degudes garanties per a la prestació del servei a aquelles persones que n'acreditin la necessitat;

En aquest marc, el Govern ha d'establir els preus públics per determinats serveis socials que han de subjectar-se a contraprestació per tal d'assegurar-ne la viabilitat i cobertura suficient.

En aplicació dels principis generals que estableix el Decret legislatiu esmentat, el present Decret regula: En el capítol 1 s'inclouen les definicions dels conceptes que s'utilitzen en la disposició per a una major claredat en la seva aplicació. Per altra banda, en aplicació de l'article 45 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, s'incorporen les garanties mínimes dels usuaris dels serveis socials que, amb independència de constituir el principi general de tot el règim que es fixa, haurà d'aplicar-se com a criteri general per a l'aplicació de la present disposició.

Al capítol 2, fent ús de la competència d'ordenació dels serveis socials que s'atribueix al Govern, es fixa el règim de les contraprestacions dels beneficiaris de la prestació pública dels serveis socials, tenint en compte que aquest règim ha de ser d'aplicació a totes les administracions públiques catalanes que tenen encomanada la prestació dels serveis socials. Es respecta el seu règim d'autonomia per a la fixació de preus públics en aplicació dels criteris establerts en el dictamen 190, de 15 de març de 1994, del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, i es conforma un sistema que garanteixi la igualtat en el tractament dels ciutadans de Catalunya que siguin beneficiaris de la Xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública incorporant i determinant responsabilitats de les persones obligades a través del contracte assistencial, en concordança amb la regulació civil d'aliments, que estableix la Llei 10/1996, de 29 de juliol. Finalment, es preveu la gestió i recaptació de la contraprestació dels serveis.

Al capítol 3, tenint en compte que els serveis socials no són de sol.licitud o recepció obligatòria per part dels seus beneficiaris i que alhora són prestats pel sector privat, es determinen els serveis socials subjectes a preu públic, es fixen els preus i les bonificacions corresponents en l'àmbit dels serveis socials prestats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Al capítol 4, es regula la garantia de lliure disposició pels beneficiaris dels serveis socials, que haurà de ser aplicada als establiments i serveis públics així com en aquells privats que rebin finançament públic.

El text té l'informe favorable del Consell General de Serveis Socials i de la Comissió de Govern Local.

Per tant, a proposta del conseller de Benestar Social, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions directives

Article 1

Objecte Són objecte del present Decret :

  1. El desplegament del règim de contraprestacions dels usuaris de serveis socials prestats en l'àmbit de les administracions públiques catalanes.

  2. L'establiment dels preus públics en l'àmbit dels serveis socials prestats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  3. La determinació de garanties econòmiques de lliure disposició dels usuaris de serveis socials finançats amb fons públics.

Article 2

Contraprestació i aportacions 2.1 Es considera contraprestació el cost dels serveis socials, el pagament a qui dóna la prestació de la quantitat fixada, per part de qui la rep i de les persones que s'obliguin amb la mateixa finalitat. La contraprestació es constitueix per la suma d'aportacions d'aquests. 2.2 Les aportacions són la part de la contraprestació que correspon a l'usuari i a les persones obligades o, només a l'usuari.

Article 3

Persones obligades Es consideren persones obligades a efectuar la contraprestació:

  1. Aquelles les obligacions de les quals deriven de la subscripció del contracte assistencial.

  2. Aquelles les obligacions de les quals deriven d'una resolució judicial i que són aplicades per voluntat de l'alimentista al pagament del servei social que rep.

Article 4

Capacitat econòmica Constitueix capacitat econòmica, als efectes d'aquesta disposició, la possibilitat de fer efectiva la contraprestació originada per la prestació del servei social rebut, per part de les persones que s'obliguen en la subscripció del contracte assistencial.

Article 5

Principis generals del règim de contraprestacions i garanties mínimes dels usuaris dels serveis socials públics o dels privats que rebin finançament públic. 5.1 Les persones que sense capacitat econòmica per abonar el preu corresponent necessitin, en atenció al seu estat de necessitat, un servei social d'atenció primària o especialitzada, no podran ser exclosos per aquest motiu de la prestació de servei per part dels gestors públics o privats que rebin finançament públic, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre. 5.2 Igualment, la falta de contraprestació a què es refereix l'apartat anterior, no pot condicionar la qualitat del servei necessari ni la prioritat en l'atenció per part dels gestors indicats al punt anterior, d'acord amb el que preveu l'article 46.2 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre. 5.3 Per poder fer efectius els principis esmentats, les administracions responsables dels serveis i establiments de la Xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública preveuran els recursos necessaris.

Capítol 2 Règim de les contraprestacions dels usuaris de la prestació pública dels serveis socials

Article 6

Serveis subjectes a contraprestació Les administracions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA