DECRET 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Preàmbul La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC 4691, de 4 d'agost de 2006) ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya en un moment de transició entre d'anterior Estatut d'Autonomia del 1979, que a l'article 9.25 reconeixia competència exclusiva a la Generalitat en matèria d'assistència social, i l'Estatut d'Autonomia del 2006, actualment vigent, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, i que inclou en tot cas la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementària d'altres sistemes de previsió pública. Per tant, en el moment de desplegar la Llei 13/2006, de 27 de juliol, el títol habilitant ha quedat expressament plasmat i reforçat pel nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic té la finalitat de donar el suport adequat a totes les persones que ho necessiten per tal d'atendre'n les necessitats bàsiques i afavorir-ne la inserció social i laboral. D'aquesta manera la Llei recull per a Catalunya l'important compromís assolit en el si del Consell d'Europa pels Estats membres, de fixar plans i accions que tinguin per objectiu reduir de manera significativa l'any 2010 el nombre de persones en situació de risc de pobresa i exclusió social. La citada Llei inclou una tipologia de prestacions econòmiques, que obre un important ventall d'acció a l'Administració pública. Les diferents prestacions poden tenir el següent caràcter: a) Prestacions de dret subjectiu. b) Prestacions de dret de concurrència. c) Prestacions d'urgència social. a) La prestació té el caràcter de dret subjectiu per al beneficiari i o beneficiària quan aquest reuneix els requisits fixats per la llei que crea i regula la prestació. b) Les prestacions socials de caràcter econòmic són de dret de concurrència per a la persona beneficiària, quan la concessió és limitada per les disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència pública i a priorització de les situacions de necessitat. c) Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència. El present decret desenvolupa les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, concreta les condicions, els requisits i el procediment per a l'accés a les mateixes, establint una gestió orientada a l'atenció al ciutadà, que compleixi els requisits d'eficiència i eficàcia. Les persones que tinguin el dret subjectiu a una prestació social de caràcter econòmic han de rebre la quantia corresponent prèvia sol·licitud i d'acord amb allò que estableix aquest decret. Tenint en compte que les prestacions socials de dret de concurrència han quedat afectades pel nou marc jurídic dissenyant a nivell de tot l'Estat, amb caràcter bàsic, amb la recent aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006), que comporta una nova concepció de l'atenció a les persones amb dependència, amb la creació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, s'ha considerat convenient que el desplegament d'aquesta tipologia de prestacions s'efectuï separadament, mitjançant un decret específic adaptat, quan escaigui, a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, al seu desplegament, i especialment als barems aplicables al sistema de valoració del grau i nivell de dependència, per tal de garantir la necessària coherència dels serveis d'atenció a la dependència, que han de quedar integrats al sistema català de serveis socials. Sens perjudici d'això, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, en la seva disposició transitòria vuitena, garanteix expressament la possibilitat de pròrroga de les prestacions i els ajuts econòmics actualment vigents, reconeguts en convocatòries anteriors. Aquesta pròrroga ha estat efectuada mitjançant Ordre BEF/551/2006, de 23 de novembre (DOGC núm. 4769, de 27 de novembre de 2006). Les prestacions d'urgència social tenen el seu propi règim jurídic, establert a l'article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, i en la normativa aplicable als ens locals que en són els competents per a crear-les i atorgar-les. En tot cas, caldrà garantir que el seu procediment atengui de manera eficient la urgència de la necessitat que hagi de cobrir. Formalment, el present decret està estructurat en dos capítols, dividits en seccions, dos disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries i dues disposicions finals. El primer capítol, relatiu a les disposicions generals aplicables a totes les prestacions de dret subjectiu, està dividit en tres seccions. La secció primera recull l'objecte, l'àmbit i el règim general aplicable; s'hi contemplen els principis informadors de la gestió i també s'hi determina el procediment de presentació i tramitació de la sol·licitud; la cessió i tractament de dades, la col·laboració i coordinació necessària per a la gestió de les prestacions i la normativa d'aplicació al procediment. En matèria de procediment, i en atenció al col·lectiu de persones al que la norma s'adreça, s'ha procurat facilitar la seva comprensió i lectura, regulant aquells aspectes des de la sol·licitud de la prestació i fins a l'atorgament de la prestació, que la persona interessada ha de conèixer i aplicar, i encomanant a l'ens o l'òrgan gestor que efectuï les comunicacions relatives a la tramitació de les sol·licituds, en les condicions d'accessibilitat que siguin necessàries. S'ha evitat, en la mesura possible, la reproducció sistemàtica dels aspectes de procediment que l'administració ha de conèixer i aplicar sense necessitat d'intervenció de la persona interessada; i finalment, tot i que no són objecte d'aquest decret, també es fa una referència als procediments que, puntualment, s'hagin d'iniciar a partir de l'atorgament de la prestació, com és el cas del procediment de revisió o de reintegrament de la quantitat percebuda indegudament, atès que el decret estableix que pel cas d'iniciar-se qualssevol procediments amb posterioritat a l'atorgament de la prestació, l'ens o l'òrgan gestor ho haurà de notificar de manera accessible a la persona interessada, amb indicació de les actuacions i les garanties que li corresponguin, així com de la normativa aplicable. També cal destacar que en aquesta secció s'estableix l'obligació del departament competent en matèria d'assistència i serveis socials de crear un Fitxer de prestacions socials de caràcter econòmic, que reculli les dades de caràcter personal i que actuï com a base de dades unificada, per facilitar l'aplicació d'aquest decret. La secció segona està referida al règim aplicable a les persones beneficiàries. S'hi defineixen els requisits generals necessaris per poder gaudir d'una prestació de dret subjectiu, i també quina ha de ser la valoració general de la situació de necessitat econòmica, que pot ser concretada per a cada tipus de prestació. També fa esment a l'obligació de les persones beneficiàries i de la seva unitat familiar o convivencial, de comunicació a l'Administració de les variacions que es puguin produir en les circumstàncies que motiven la prestació, i l'obligació d'atendre els requeriments, actuant en col·laboració amb l'Administració. Finalment, tot i que en el cas de les prestacions de dret subjectiu creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, l'Administració ja té coneixement de la pràctica totalitat de les dades acreditatives dels requisits de les persones beneficiàries per accedir al gaudi de les prestacions, s'ha introduït un article relatiu a l'acreditació, que amb caràcter general, indica la documentació més adequada per acreditar les circumstàncies i requisits més freqüents. La secció tercera estableix el règim aplicable a les prestacions amb caràcter general, fent esment a l'abonament, les incompatibilitats, les funcions inspectores de l'Administració, les causes generals de suspensió i extinció de les prestacions; i els elements bàsics relatius a la revisió, modificació i reintegrament de la prestació, sens perjudici que quan l'administració iniciï un d'aquests procediments ho hagi de posar en coneixement de la persona interessada de manera accessible. Amb relació a l'abonament de les prestacions, i als efectes del tracte més favorable a les persones interessades, el decret estableix que en totes les prestacions el mes d'extinció de la prestació s'abona complet. El capítol segon desenvolupa les prestacions de dret subjectiu que han estat creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, i que són les següents: a) Prestació per a les persones joves extutelades. b) Prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents. c) Prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació. d) Prestació a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya. e) Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques. El decret, en la seva disposició addicional primera, fa referència a les tècniques d'administració electrònica i a la necessitat de formació dels professionals en aquesta important qüestió. En la segona disposició addicional efectua una modificació del recentment aprovat decret 572/2006, de 19 de desembre, als efectes de facilitar la distribució orgànica de les funcions relatives a les prestacions de dret subjectiu. El decret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA